Yutma Güçlüğü ile Başlayan Atipik Miller-Fisher Sendromu Olgusu

Recep YEVGİ, Recep DEMİR, Musa GÜMÜŞDERE, Gökhan ÖZDEMİR, Hızır ULVİ
2015 Kocatepe Tıp Dergisi  
ÖZET Ataksi, arefleksi ve oftalmopleji ile karakterize Miller-Fisher sendromu (MFS), ilk kez 1956 yılında farklı bir klinik antite olarak tanımlandı. MFS, Guillain-Barre Sendromu (GBS)'nun bir varyantı olarak kabul edilir ve GBS olgularının %5-10'nunu oluşturur. Hastalığın klinik seyrinde ataksi, oftalmopleji, arefleksi, pitoz, diplopi, midriyazis, fasial paralizi, hipoestezi ve nadiren kuadriparezi görülebilir. MFS klinik bir tanı olmasına rağmen etkilenen birçok hastada Anti-GQ1b antikorunun
more » ... ozitif olmasıyla da serolojik olarak doğrulanabilir. Biz bu makalede yutma güçlüğü ile gelen atipik bir MFS olgusu sunduk. ABSTRACT Miller-Fisher syndrome (MFS); characterized by ataxia, areflexia, and ophthalmoplegia, was first recognized as a distinct clinical entity in 1956. MFS is considered a variant of Guillain-Barre syndrom(GBS), accounting for 5 to 10% of GBS cases. Ataxia, ophthalmoplegia, areflexia , ptosis, diplopia, mydriasis, facial paralysis, hypoesthesi and rarely quadriparesis can occur in the clinical presentation of the disease. Although MFS is a clinical diagnosis, serological confirmation is possible by identifying the Anti-GQ1b antibody found in most of the affected patients. We prensented an atypical MFS case which is come with swallowing difficulties.
doi:10.18229/ktd.26166 fatcat:abmxnn46jjhstoik3c3gf3vbuq