Optimali rinkos struktūra: laisva konkurencija ir Vartotojų suverenumas

Romualdas Ginevičius, Algirdas Krivka
2008 Business: Theory and Practice  
Santrauka. Straipsnyje, remiantis teorine moksline literatūra, atliekama klasikinių rinkos struktūros modelių: grynosios konkurencijos, monopolijos, oligopolijos ir monopolinės konkurencijos -analizė, siekiant nustatyti vartotojų atžvilgiu optimalią rinkos struktūrą. Optimali rinkos struktūra straipsnyje suprantama kaip geriausiai atitinkanti vartotojų poreikiusužtikrinanti galimybę įsigyti vartotojų perviršį maksimizuojančio kainos ir kokybės derinio produkciją. Teorinis grynosios
more » ... modelis, nepaisant tradicinės nuomonės dėl jo efektyvumo, realiame pasaulyje neegzistuoja dėl neišpildomų modelio prielaidų, todėl optimalios rinkos struktūros ieškoma tarp netobulos konkurencijos modelių. Monopolinės rinkos analizuojamos priklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, išskiriant natūralios, administracinės (uždaros) ir ekonominės (atviros) monopolijų poveikį vartotojų gerovei. Oligopolinėse ir monopolinės konkurencijos rinkose pabrėžiama produkcijos diferencijavimo svarba vartotojų individualiems poreikiams tenkinti. Kaip galimas argumentas pranašesnei rinkos struktūrai nustatyti nagrinėjama tyrimo ir plėtros intensyvumo priklausomybė nuo įmonės dydžio ir rinkos struktūros. Pagrindiniu kriterijumi optimaliai rinkos struktūrai nustatyti laikoma vartotojų suverenumo koncepcija, kuria remdamiesi vartotojai laisvoje, valstybės nevaržomoje rinkoje patys netiesiogiai skatina rinkos struktūros formavimąsi ir tolesnę jos raidą. Reikšminiai žodžiai: rinkos struktūra, grynoji konkurencija, monopolija, oligopolija, monopolinė konkurencija, vartotojų gėrovė, vartotojų suverenumas. Abstract. The article comprises the scientific literature based on analysis of the classical market structures: pure competition, monopoly, oligopoly and monopoly competition -in order to identify the consumer-optimal market structure. The optimal market structure is considered to be the one maximizing consumer surplus from the price-quality combination of the product. Nevertheless, the pure competition is traditionally considered to be the most effective market structure, the possibility of its existence in the real world is limited by its numerous assumptions, and thus the optimal market structure is
doi:10.3846/1648-0627.2008.9.306-312 fatcat:lpfpehn2f5anfn36z4a5wcn54i