KİŞİLİK VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA ÇEVİRMEN İDİOKÜLTÜRÜ'NÜN ÇEVİRİ ÜRÜN ARACILIĞIYLA EREK SOSYAL YAPIYA ETKİSİ

Gökhan Şefik ERKURT
2014 Journal History School  
Özet Birey, doğup, büyüdüğü kültürün içerisinde bir kişilik oluşumu evresi sonucu ortaya çıkar. Bu kişilik oluşumunun iki önemli yanı vardır. Biri, toplumun genel ve alt grup kültürlerinin kişilik oluşmasına etkisi diğeri ise bireyin doğuştan getirdiği kalıtsal özellikleri ve kendi öznel yanlarıdır. Her sosyal birey kültür içerisinde karşılaştığı çeşitli durum ve olayların üstesinden, kültür içerisinde oluşan bu kişiliğiyle gelir. Sosyalin bir parçası olarak var edilmiş olan çevirmen de, çeviri
more » ... eylemi ve sürecinde, kültür içerisinde oluşmuş kişiliğini çevirisine yansıtacaktır. Her çevirmen, kaynak metni, kendi kültürü içerisinde oluşmuş kişiliğiyle geliştirdiği öznel bir sistemle algılar, yorumlar ve çevirir. Çeviri eyleminde önemli olan da, çevirmenin sahip olduğu bu sistemler bütünü; idiokültürdür. Bu çalışmada sosyal birey olan çevirmenin sosyal içerisinde oluşan kişiliği, kişiliğinin kültür ile etkileşimi, yer aldığı sosyolojik katmanlar ortaya konulmaya çalışılacağı gibi tüm bunların sonucu çevirmenin idiokültürü ile oluşturduğu çeviri ürün aracılığıyla erek kültür ve topluma etkisinin irdelenmesi hedeflenmektedir. Abstract An individual person comes into being in society where he/she was born and grew up in consequence of personality. There are two important point on that. The first is the effect of paraculture and diaculturs on the personality and the other one is hereditary characteristics and her/his individual characteristics. Every individuals face  Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Çeviribilim Anabilim Dalı. Gökhan Şefik Erkurt [24] number of problems and obstacles during her/his life and overcome them with the power of personality. During the act of translation; translator reflects her/his personality that is originally formed inside the culture. This is named "translator idioculter". On this study, it has been aimed to expressed that a translator's personality formed inside the culture, and also social interaction of personality and the culture, as well as the social stratifications where the translator belongs to. Translator with his translation always developed the target culture during the history. The power of translation cannot deny on sociological, religious, cultural, military development. Moreover, spreading of religions, reformations, missionary, etc. all kind of social trends utilized the power of translation. Translation has always taken into consideration and has been affective at the time of the Renaissance inning the history. The power of translation cannot deny on sociological, religious, cultural, military development. Moreover, spreading of religions, reformations, missionary, etc. all kind of social trends utilized the power of translation. Therefore; the impact on social transformation of translator and translation make this study more and more important. Every translator translates the original text by adding his/her own personality. So, it will be converted to target text. The important point of the translation is idoculture the translator has the whole of this system. Translator, culture changer feature of the social structure plays an important role in shaping it.
doi:10.14225/joh567 fatcat:e7cr5phnqbb6lj7rqctlsqgxyi