Volatility or Consequence? The Issue of the Relations between Poland and the Soviet Union in Aleksander Bochenski's Journalistic Reflection since the 1930s to 1952
Zmienność czy konsekwencja? Problem relacji Polski ze Związkiem Sowieckim w publicystycznej refleksji Aleksandra Bocheńskiego od lat trzydziestych XX wieku do 1952 roku

Ariel Orzełek
2017 Acta Humana  
Istotne miejsce w refleksji Aleksandra Bocheńskiego, polskiego dwudziestowiecznego publicysty, zajmowała polityka zagraniczna w kontekście geopolitycznym. Miała ona wpływ na jego polityczne wybory, które prowadziły go ze środowiska zwolenników "Polski mocarstwowej" w II Rzeczypospolitej, poprzez grupę konserwatystów szukających porozumienia z Niemcami podczas II wojny światowej, do ruchu katolików współpracujących z komunistami w Polsce Ludowej. Celem niniejszego artykułu jest zobrazowanie
more » ... , jaką Bocheński przeszedł w rozpatrywaniu skutków jednego z aspektów polskiej geopolityki: sąsiedztwa ze Związkiem Sowieckim od lat trzydziestych XX wieku (a więc od początku szerokiej aktywności publicystycznej) 1 do roku 1952 (czyli do wygaśnięcia mandatu poselskiego oraz niemalże całkowitego zaprzestania działalności publicystycznej aż do roku 1956). Pozwoli to stwierdzić, czy jego narracje na ten temat określić można jako zmieniające się zależnie od statusu sprawy polskiej na arenie międzynarodowej, czy też jako budowane na trwałym fundamencie. Zaznaczyć należy, że Bocheński był publicystą, który swoją formację intelektualną zawdzięczał kilku powiązanym ze sobą czynnikom. Urodzony w 1904 roku na terenie zaboru rosyjskiego, po kilku latach przeniósł się wraz z całą rodziną do leżącej w Galicji Ponikwy. Kształcony najpierw w warunkach domowych, a potem w gimnazjum klasycznym we Lwowie, wyniósł z młodości dogłębną znajomość historii, typowe dla swej warstwy społecznej poczucie patriotyzmu, niechęć do 1 Nadmienić przy tym należy, że A. Bocheński zaczął publikować swoje teksty już w roku 1923, zaś pierwszą książkę wydał w 1925 roku.
doi:10.17951/ah.2016.7.133 fatcat:a7efaifmmjfanbh6ms2lso74ki