PROJECT MANAGEMENT AND LOGISTICS MECHANISMS IN SHIPBUILDING

Iryna Zaporozhets
2021 Knowledge, Education, Law, Management  
Adnotacja. Celem badań jest określenie cech kształtowania systemu logistycznego projektu oraz uzasadnienie zasad zarządzania projektami w logistyce przedsiębiorstwa budownictwa okrętowego. Przedsiębiorstwa budownictwa okrętowego są zorientowane na projekt przedsiębiorstwa z macierzową strukturą organizacyjną, gdzie metody i modele zarządzania projektami i logistyki aktywnie współdziałają. Zbudowane modele zarządzania projektami w logistyce mają na celu rozwój systemu logistycznego
more » ... wa i zarządzania przepływem zasobów, które zachodzą przez system na wszystkich etapach cyklu życia projektu. Zarządzanie projektami okrętowymi charakteryzuje się złożonością i dynamicznością, co wymaga racjonalnego logistycznego zarządzania zasobami projektów związanych ze stałym zarządzaniem zmianami w strukturze relacji między przedsiębiorstwami partnerami, jego powiązaniami ze środowiskiem zewnętrznym i funkcjonowaniem istniejących procesów biznesowych. Funkcjonalny i organizacyjny model systemu logistycznego przedsiębiorstwa jest w stanie zapewnić moc systemu logistycznego, rozwiązać problemy zarządzania kosztami, zaoferować niezbędny poziom usług w realizacji projektów. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania projektami w logistyce pozwolą przedsiębiorstwu odpowiadać czynnikom konkurencyjności. Słowa kluczowe: struktura sieci projektu, cykl życia statku, funkcjonalny, organizacyjny, model informacyjny, IDEF, SADT, moc systemu logistycznego. Abstract. The aim of the study is to determine the features of the formation of the project logistics system and substantiate the principles of project management in the logistics of a shipbuilding enterprise. Shipbuilding enterprises are project-oriented enterprises with a matrix organizational structure, where methods and models of project management and logistics actively interact. The constructed models of project management in logistics are aimed at developing the enterprise's logistics system and managing the flow of resources that pass through the system at all stages of the life cycle of the project. The functional and organizational models of the enterprise's logistics system are able to provide the logistics system capacity, solve cost management issues, and offer the required level of service in the implementation of projects. And integrated information systems for project management in logistics will allow the enterprise to comply with the factors of competitiveness.
doi:10.51647/kelm.2021.2.1.30 fatcat:jnaljljaaffwzofff4hq3dqtqm