magazyn OTORYNO-LARYNGOLOGICZNY SZUMY USZNE-FAKTY ISTOTNE KLINICZNIE

Gra˝yna Bartnik, Endoskopowa Wewnñtrznosowa, Antoni Dekompresja, Lek Krzeski, P Norbert, Górski, Z Sprawozdanie, Dzia¸alnoâci
unpublished
Opracowanie graficzne: M-art, Jolanta Merc, tel. 739 92 71 © Wydawca: Wydawnictwo EGERIA B. Krzeska przy wspó∏pracy Adres korespondencyjny: Magazyn Otorynolaryngologiczny 02-218 Warszawa 124, skr. poczt. 60 Wszelkie prawa zastrze˝one. Kopiowanie w cz´Êci lub w ca∏oÊci bez uzyskania zezwolenia wydawcy jest zabronione. Fotografia na ok∏adce -patrz strona 56. Instytut Fizjologii i Patologii S∏uchu Kierownik: prof. dr hab. med. Henryk Skar˝yƒski ul. Pstrowskiego 1, 02-207 Warszawa SZUMY USZNE
more » ... a SZUMY USZNE -FAKTY ISTOTNE KLINICZNIE Szum uszny (ang. tinnitus) ze wzgl´du na wy-wo∏ywane przezeƒ dolegliwoÊci oraz rozpowszechnienie jest bez wàtpienia zjawiskiem spo∏ecznym. Jego leczenie wcià˝ pozostaje otwartym zagadnieniem, a ocena poszczególnych metod terapii przez badaczy i klinicystów zajmujàcych si´ tym zaburzeniem budzi wiele emocji. Szum uszny jest s∏uchowà percepcjà fantomowà, mechanizm jego generacji i percepcji nie jest do koƒca poznany, wcià˝ tak˝e brak jakichkolwiek obiektywnych metod monitorowania czy rejestracji tego zjawiska w codziennej praktyce klinicznej. Cz´sto towarzyszy ró˝norodnym innym zaburzeniom s∏uchu, ale wy-st´puje równie˝ u osób ze s∏uchem prawid∏owym. Stopieƒ dokuczliwoÊci szumu i jego wp∏yw na ˝ycie jest ró˝ny u poszczególnych osób. Dla wielu bywa jednak tak ucià˝liwy i, jak mówià, "nie do zniesienia", ˝e cz´sto latami szukajà profesjonalnej pomocy. Niestety, cz´sto bez skutku. Bioràc pod uwag´ trudnoÊci i problemy, jakie towarzyszà próbom leczenia szumów usznych, trzeba wyraênie powiedzieç, ˝e w˝adnym wypadku pacjenci, którzy na nie cierpià, nie powinni pozostaç bez pomocy. I choç zwykle nie udaje si´ wyleczyç wszystkich, prawie zawsze istnieje mo˝liwoÊç przyniesienia im ulgi lub choçby znacznego z∏agodzenia tych dolegli-woÊci.
fatcat:uhmjzpmtozdfxkegkyvk64c5qi