Vitalie STATI doctor în drept, conferenţiar universitar (USM) HOTĂRÎRI EXPLICATIVE A PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE CONSACRATE PRACTICII JUDICIARE ÎN CAUZELE PENALE PRIVIND INFRACŢIUNILE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI AUTO? (PARTEA II)

Sugestii Pe Marginea Hotărîrilor Plenului, Curţii Supreme De Justiţie
unpublished
This article enlarges the examined from the previous edition of the magazine. Here we apply it toward examination of items 20-27 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Moldova, nr.20 from 08.07.1999 "About the judicial practice regarding the legislation application in point of penal cases examination related to the trespassing of road traffi c security rules and of means of transport exploitation rules". As fi nality, there is advanced the project of a new explanatory resolution
more » ... anatory resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Moldova, concerning the judicial practice for penal cases related to transportation off ences (art.264, 2641, 265, 266, 269 and 276 PC RM). • Pct.20 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 prevede: "În cadrul examinării cazurilor cu privire la darea în exploatare a unor mijloace de transport defectate din punct de vedere tehnic (art.178 CP RM din 1961), urmează a se lua în consideraţie că răspunderea pentru aceste acţiuni poate fi impusă doar în cazul în care survin consecinţele indicate în art.177 CP RM din 1961 şi dacă aceste consecinţe sînt în legătură de cauzalitate cu acţiunile persoanei responsabile pentru starea tehnică a mijloacelor de transport". Considerăm necesară actualizarea şi dezvoltarea acestei explicaţii care priveşte structura laturii obiective a infracţiunii specifi cate la art.265 CP RM. Sugerăm formularea următoarei recomandări pentru proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova consacrate practicii judiciare în cauzele penale privind infracţiunile în domeniul transportului auto: "Infracţiunea prevăzută la art.265 CP RM se consideră consumată din momentul producerii oricăreia din urmările prejudiciabile prevăzute la art.264 CP RM. În cazul infracţiunii prevăzute la art.265 CP RM, conducătorul mijlocului de transport îşi aduce concursul la producerea urmărilor prejudi cia bile specifi cate în acest articol. Însă, dezvoltarea legăturii cauzale cu aceste urmări începe de la acţiunile subiectului infracţiunii de punere în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite. Nu de la fapta conducătorului mijlocului de transport. Anume aceste acţiuni (în corelaţie cu fapta conducătorului mijlocului de transport) condiţionează producerea urmărilor prejudiciabile în contextul infracţiunii prevăzute la art.265 CP RM. Deci, fapta conducătorului mijlocului de transport este subsidiară (adiacentă, secundară) în dezvoltarea legătu rii cauzale din cadrul infracţiunii prevăzute la art.265 CP RM. Această faptă este principală în dezvoltarea legăturii cauzale din cadrul unei alte infracţiuni, a celei prevăzute la art.264 CP RM. În procesul de califi care a infracţiunii prevăzute la art.265 CP RM trebuie să se răspundă la întrebarea: era oare posibilă evitarea urmărilor prejudiciabile, dacă nu s-ar fi comis încălcările menţionate în acest articol? Dacă se va stabili că, în lipsa încălcărilor, urmările respective nu ar fi survenit, atunci există legătura cauzală, ca semn al laturii obiective a infracţiunii prevăzute la art.265 CP RM. Dimpotrivă, dacă se va constata că nu ar fi fost posibilă evitarea urmărilor prejudiciabile, chiar dacă nu s-ar fi comis nici o încălcare, atunci lipseşte respectiva legătură cauzală". Argumentele în sprijinul unei asemenea interpretări leam prezentat în cadrul unor publicaţii ştiinţifi ce. 1 • În pct.21 al Hotărîrii Plenului nr.20/1999 se menţionează: "Subiecţi juridici (art.178 CP RM din 1961) pot fi persoane din categoria strict determinată, responsabile pentru starea tehnică a mijloacelor de transport, în special, colaboratori ai întreprinderilor de transport cu orice formă de proprietate care au obligaţiunea specială de a asigura controlul privind starea tehnică a mijloacelor de transport, de asemenea conducători ori posesori ai mijloacelor de transport individuale, care i-au permis altei persoane să exploateze transportul, deşi ştiau ca el avea defecte tehnice". La începutul prezentului studiu am consemnat necesitatea completării acestei explicaţii. Aceasta pe lîngă ajustarea ei inerentă în corespundere cu reglementările în vigoare. În consecinţă, propunem ca în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, consacrate practicii judiciare în cauzele penale privind infracţiunile în domeniul transportului auto, să fi e enunţată următoarea recomandare: "Subiectul infracţiunii prevăzute la art.265 CP RM
fatcat:dprg4iwkffa6fnuwe5bdd7wqim