Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός και γυναικεία υπογονιμότητα [article]

Ελένη Κουτσογιαννούλη, Democritus University Of Thrace
2020
Η παροφςα πτυχιακι εργαςία πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδών «Ανκρώπινθ Αναπαραγωγι», του Σμιματοσ Ιατρικισ του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-2018. Πρωτίςτωσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τον Αναπλθρωτι Κακθγθτι τθσ Α΄ Μαιευτικισ -Γυναικολογικισ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ Διμθτριο Γ. Γουλι, για τθν τιμι που μου ζκανε και τθν εμπιςτοςφνθ που μου ζδειξε με τθν ανάκεςθ τθσ εργαςίασ. Σου είμαι ευγνώμων για το ενδιαφζρον
more » ... ν για το ενδιαφζρον του και τισ ςυμβουλζσ του που ζκαναν τθ διεκπεραίωςθ τθσ εργαςίασ πιο εφκολθ και ευχάριςτθ. Θα ικελα επίςθσ να ευχαριςτιςω τον Κακθγθτι Φυςιολογίασ -Αναπαραγωγισ Νικόλαο Νικολζττο και τον Κακθγθτι Μαιευτικισ -Γυναικολογίασ Κωνςταντίνο Ζθκόπουλο, που με τιμοφν ςυμμετζχοντασ ςτθν τριμελι ςυμβουλευτικι επιτροπι. Σζλοσ, οφείλω ζνα πολφ μεγάλο ευχαριςτώ ςτθν οικογζνειά μου, που όλα αυτά τα χρόνια βρίςκονται δίπλα μου και με ςτθρίηουν με το δικό τουσ μοναδικό τρόπο. Σουσ ευχαριςτώ για τθν ώκθςθ που μου ζδωςαν προσ τθ μόρφωςθ και για τισ αρχζσ που μου δίδαξαν, μακαίνοντάσ μου πωσ μζςα από αυτά μπορώ να γίνομαι καλφτεροσ άνκρωποσ. Σε αυτοφσ που μου ζδειξαν το δρόμο, ςε αυτοφσ που μου ζδειξαν τον τρόπο, ςε όςουσ είναι πάντα δίπλα μου και με ςτθρίηουν, ςτθν Εριάνα και τθν Κωνςταντίνα που αποτελοφν τθν πθγι ζμπνευςισ μου... Περίληψη Ο κυρεοειδισ αδζνασ βρίςκεται ςτον τράχθλο και ηυγίηει 20-25 g. Ο κυρεοειδισ αδζνασ παράγει τρεισ ορμόνεσ: α) τθ κυροξίνθ (Σ4) και β) τθν τριιωδοκυρονίνθ (Σ3), που ρυκμίηουν το μεταβολιςμό όλων των ιςτών, και των οποίων θ ζκκριςθ ρυκμίηεται από τθ κυρεοειδοτρόπο ορμόνθ (TSH), και γ) τθν καλςιτονίνθ. Η υπολειτουργία του κυρεοειδι ονομάηεται υποκυρεοειδιςμόσ. Η πιο ςυχνι αιτία υποκυρεοειδιςμοφ είναι θ κυρεοειδίτιδα Hashimoto. Ο υποκλινικόσ υποκυρεοειδιςμόσ ςυνικωσ αποτελεί αρχικό ςτάδιο τθσ νόςου (θ TSH είναι οριακά αυξθμζνθ και οι Σ3 και Σ4 ςε φυςιολογικά επίπεδα) και χαρακτθρίηεται από ιπια μόνο ςυμπτώματα. Η υπογονιμότθτα αποτελεί ςυνθκιςμζνο πρόβλθμα, που επθρεάηει ςχεδόν το 15% των ηευγαριών. Τπάρχουν πολλά αίτια υπογονιμότθτασ. Πολλά ηευγάρια καταφεφγουν ςτθν υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι, προκειμζνου να επιτευχκεί κφθςθ. Σόςο ο κλινικόσ, όςο και ο υποκλινικόσ υποκυρεοειδιςμόσ ζχουν ςυςχετιςκεί με διαταραχζσ τθσ εμμινου ρφςεωσ (ΔΕΡ), υπογονιμότθτα, αυξθμζνα ποςοςτά αποβολών και πρόωρο τοκετό. Ωςτόςο, τα πορίςματα των μελετών παρατιρθςθσ ιταν αντικρουόμενα, ςχετικά με τισ ζγκυεσ γυναίκεσ με μθ κεραπευμζνο υποκλινικό υποκυρεοειδιςμό. υνεπώσ, δεν ζχουν οριςτεί κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για το αν πρζπει να χορθγθκεί κεραπεία λεβοκυροξίνθσ ςε αυτιν τθν ομάδα γυναικών. κοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι θ αναςκόπθςθ τθσ τρζχουςασ βιβλιογραφίασ ςχετικά με τον υποκλινικό υποκυρεοειδιςμό, τθν ζγκαιρθ διάγνωςι του, τισ επιπτώςεισ του ςτθν αναπαραγωγικι λειτουργία και τισ πικανζσ κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ. τισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ, προτείνεται κακολικόσ ζλεγχοσ των επιπζδων TSH ςε γυναίκεσ αναπαραγωγικισ θλικίασ και ζναρξθ κεραπείασ λεβοκυροξίνθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ και τισ υποδείξεισ του κεράποντοσ ιατροφ. Λζξεις -Κλειδιά: Υποκλινικόσ υποθυρεοειδιςμόσ, γονιμότητα, εγκυμοςφνη, TSH Abstract Σhyroid gland is located in the cervix and weighs 20-25 g. It is responsible for the secretion of three hormones: a) thyroxine (T4) and b) triiodothyronine (T3), which regulates the metabolism in all tissues and whose secretion is regulated by the thyroid stimulating hormone (TSH) and c) calcitonin. Thyroid dysfunction is called hypothyroidism. Its most common cause is Hashimoto's thyroiditis. Subclinical hypothyroidism is usually an early stage of the disease (TSH is marginally elevated and T3 and T4 within normal levels) and presents mild symptoms only. Infertility is a common problem that affects almost 15% of couples. There are many causes for infertility. Many couples have recourse to assisted reproduction in order to achieve a pregnancy. Both clinical and subclinical hypothyroidism have been associated with menstrual disorders, infertility, increased rates of miscarriage, and premature labor; nevertheless, the findings of the observational studies are controversial for pregnant women with untreated subclinical hypothyroidism. Therefore, the guidelines and recommendations on whether levothyroxine therapy should be administered to this group of women are not yet defined. The aim of this study is to review the current literature on subclinical hypothyroidism, its early diagnosis, effects on reproductive function and possible therapeutic approaches. In most cases, it is proposed a universal screening of TSH levels in women of childbearing age. The initiation of treatment with levothyroxine is casedependent and according to the advice of the treating physician.
doi:10.26257/heal.duth.10149 fatcat:5dupaoj3nvelrk2dfkomzhhrpe