An efficacy comparison of fentanyl and remifentanil during off-pump coronary artery bypass graft surgery

Tuğba Aşkın
2013 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Amaç: Bu çalışmada atan kalpte koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisinde fentanil ve remifentanilin hemodinamik stabilite, ameliyat sırası troponin-I salınımı ve erken ekstübasyona etkileri karşılaştırıldı. Ça lış ma pla nı: Atan kalpte elektif KABG cerrahisi planlanan 40 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Remifentanil grubuna indüksiyonda bir dakika boyunca 1 µg/kg -1 remifentanili takiben 0.1-1 µg/kg -1 dk. -1 sürekli infüzyon artı midazolam 0.1-0.15 mg/kg -1 idame dozu uygulandı.
more » ... ame dozu uygulandı. Fentanil grubuna indüksiyonda 10-15 µg/kg -1 fentanili takiben 0.1-1 µg/kg -1 dk. -1 sürekli infüzyon artı midazolam 0.1-0.15 mg/kg -1 idame dozu uygulandı. Trakeal entübasyonu kolaylaştırmak için rokuronyum bromür 0.6-0.8 mg/kg -1 verildi. İdame tedavisinde 0.4-1 µg/kg -1 dk. -1 midazolam infüzyonuna başlandı.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7309 fatcat:k2wzjnxe3fbchhvpvpiqx43rjq