STRATEGIC VECTORS OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

І. Yakaytis
2020 Investytsiyi praktyka ta dosvid  
Інвестиції: практика та досвід № 21-22/2020 124 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ УДК 338.47 І. Б. Якайтіс, к. держ. упр., викладач кафедри транспортних технологій, ДВНЗ "Транспортно економічний коледж" Національного транспортного університету ORCID: 0000 0001 8775 5980 У статті проаналізовано стан функціонування ринку міжнародних транспортних перевезень в Ук раїні. Встановлено, що вітчизняний ринок транспортних послуг характеризується значною кількістю приватних підприємств різних розмірів; середні та
more » ... транспортні організації мають налагод жені маршрути та міжнародні зв'язки, що значно спрощує та пришвидшує здійснення міжнародної економічної діяльності; дрібні, у свою чергу зазвичай змушені постійно підшуковувати нових спо живачів, часто буває, що автопарк не відповідає вимогам або не вистачає чисельності автопарку, саме дрібним фірмам значно тяжче реалізовувати експорт транспортних послуг. Запропоновано методологічні засади стратегії забезпечення стійкого розвитку міжнародних перевезень, які грун туються на формуванні системи регулюючих й контролюючих заходів, орієнтованих на підвищення результативності діяльності автомобільного транспорту в міжнародному конкурентному середовищі та перебуває під впливом соціально економічних, екологічних й територіально галузевих факторів. Це дасть змогу використовувати їх як науково обгрунтований методологічний й практичний базис для управління автомобільним транспортом в Україні. Методологічний інструментарій управління процесом формування стратегії забезпечення стійкого розвитку міжнародних перевезень, грун тується на систематизації сукупності критеріїв й показників маркетингового аналізу ринку міжна родних транспортних послуг, враховує комплекс методів (ресурсний; програмно цільовий; екст раполяційний; інтерполятивний; статистичний; моделювання) та умов формування транспортно економічних зв'язків, що дозволяє ідентифікувати проблеми та обрати оптимальний варіант дій для досягнення поставлених стратегічних цілей забезпечення стійкості транспортної галузі в Україні.
doi:10.32702/2306-6814.2020.21-22.124 fatcat:avmztsfw4zat3h4afhdwrabjve