DEVLET VE ÖZEL OKUL BAĞLAMINDA ÇOCUK NARSİSİZMİ

Selami TANRIVERDİ, Zafer KORKMAZ
2021 Humanistic Perspective  
Bu çalışma, devlet ve özel okullarda eğitim gören çocukların narsisizme ilişkin algılarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni ile yapılan çalışmada Q-Metodu tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Batman il merkezindeki ortaokullarda eğitim görmekte olan 30 öğrenci/katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örneklemeye dayalı seçilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla on (10)
more » ... ı cümlesinin yer aldığı araştırma formu ve Q-dizgisi kullanılmıştır. Veriler toplandıktan sonra PQ-Method programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, özel okulda ve devlet okulunda eğitim gören katılımcıların narsisizme ilişkin algılarının iki faktör altında toplandığı görülmüştür. Faktörler incelendiğinde özel okuldaki katılımcıların kısmen fikir birliği içerisinde oldukları ve fikir birliği gösteren katılımcıların görüşlerinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca iki faktör altında toplanan devlet okulundaki katılımcıların da kısmen fikir birliği içinde oldukları görülmekle birlikte bu fikir birliğinin özel okuldaki katılımcılar kadar yüksek olmadığı görülmüştür. Benzer şekilde, özel okuldaki katılımcıların faktörler arası korelasyon düzeyinin devlet okulu katılımcılarına göre kısmen daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan analizlerin sonuçları tartışılarak, elde edilen sonuçlara dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: eğitim, çocuk, narsisizm, Q-metot This study was carried out to examine the perceptions of children who are educated in public and private schools regarding narcissism. The Q-Method technique was used in the study conducted with phenomenological design, one of the qualitative research designs. The working group of the research consists of 30 students/participants studying at secondary schools in the city centre of Batman in the fall semester of the 2019-2020 academic years. Participants were selected based on purposeful sampling. In order to collect the data, the research form with ten (10) judgment sentences and the Q-string were used. After the data were collected, analyses were made by using the PQ-Method program. As a result of the analysis, it was seen that the perceptions of narcissism of the participants who were educated in private and public schools were gathered under two factors. When the factors were examined, it was found that the participants in the private school were partially in agreement and the views of the participants who showed a consensus were similar. Besides, participants in the public school, grouped under two factors, seemed to agree to some extent, but this consensus was not as high as the participants in the private school. Similarly, it was found that the level of correlation between factors of private school participants was slightly higher than that of public school participants. The results of the analyses made within the scope of the research were discussed and suggestions were made based on the results obtained.
doi:10.47793/hp.864084 fatcat:ryp6jtpofvdshm5otuz4lmryji