Geleneksel Annelik Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Müge YURTSEVER KILIÇGÜN, Ayşe KILIÇKAYA
2016 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  
Öz Bu araştırmanın temel amacı, 2004 yılında Dr. Whatley ve Dr. Knox tarafından geliştirilen Geleneksel Annelik Ölçeği'nin 3-6 yaş arası çocuğu olan Türk anneler için psikometrik özelliklerini araştırmaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda; ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış ve ham puanlarına ilişkin yüzde, z ve t puanları hesaplanmıştır. Araştırmanın örnekleminde 267 anne yer almıştır. Araştırma bulgularına göre; ölçeğin Türkçe formunun dil geçerlik indeksi 0.785 olarak
more » ... ştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizlerine göre; geleneksel annelik gizil değişkeni için faktör yüklerinin .47-.77 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin modeline ait standardize edilmiş regresyon katsayıları ve modelde bulunan tüm yollar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin  2 değeri 239.278,  2 /sd değeri 1.772, RMR değeri .099, GFI değeri .909, AGFI değeri .885, NFI değeri .901, CFI değeri .954 ve RMSEA değeri .054'tür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach  katsayısı .935, Spearman Brown katsayısı .852 ve test-tekrar test güvenilirlik katsayısı .878'dir. Araştırmadan elde edilen tüm bulgular, Geleneksel Annelik Ölçeği'nin 3-6 yaş arası çocuğu olan Türk anneler için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu destekler niteliktedir. Abstract The objective of this research is to investigate the psychometric properties of Traditional Motherhood Scale developed by Dr. Whatley and Dr. Knox in 2004 for Turkish mothers with children aged 3-6. For this purpose, the validity and reliability analyzes of scale were made and scale raw scores, z and T-scores were calculated. The sample of the study included 267 mothers. According to research findings; The Turkish version of languages validity index scale was found to be 0.785. With respect to the confirmatory factor analysis; load factor for the traditional role of motherhood hidden variables ranged between .47-.77. Standardized regression coefficients belonging in scale model and all the roads in the model were found statistically significant. The  2 value of scale was 239.278, it's  2 /sd value was 1.772, RMR value was .099, GFI value was .909, AGF value was .885, NFI value was .901, CFI values was .954 and RMSEA value was .054. Calculated Cronbach  coefficient in order to determine the reliability of scale was .935, Spearman Brown coefficient was .852 and test-retest reliability coefficient was .878. Obtained all these findings support that the Traditional Motherhood Scale is a valid and reliable scale to Turkish mothers with children aged 3-6. The scale is expected to be contributed to many studies which are on family, parents and children in Turkey.
doi:10.15869/itobiad.258548 fatcat:aj6s2vbwgrh5vm2jrlqykrm7me