PRIVATIZATION AND CONCESSION OF AIRPORTS AND AIRPORT SERVICES: RESULTS, PROBLEMS AND EXPECTIONS Tonko PETKOV

Assoc Petkov
unpublished
Транспорт брой 3, 2008 г. Комуникации статия № 0254 Научно списание http://www.mtc-aj.com ПРИВАТИЗАЦИЯ И КОНЦЕСИОНИРАНЕ НА ЛЕТИЩАТА И ОБ-СЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО: РЕЗУЛ-ТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Тонко ПЕТКОВ ivt.petkov@tea.bg Тонко Петков, ст.н.с. II ст. д-р инж. Институт по въздушен транспорт, София БЪЛГАРИЯ Резюме: В доклада се анализира националния опит в концесионирането на летища .Поставят се проблеми и се предлагат решения, свързани е ефективното прилагане на конце-сионния
more » ... подход. Разглеждат се перспективи за приватизация на летища и обслужващи дей-ности във въздухоплаването. Ключови думи: концесия, приватизация, летище Х V ІІI МЕЖДУН АР ОДНА Н АУ ЧН А КОН Ф ЕР ЕН ЦИ Я " ТРАНСПОРТ 20 0 8" Abstract: The report analysis the national attempt in airport concessions. Some problems are pe-rused and decisions are suggested in the view of effective application of the concession method. The expectations of airport and airport services are described as well .
fatcat:ld52sly5dzaodigihwczi7qtlq