Election to boards of Jewish houses of prayer and synagogues in Lithuania in 1927–1940

Saulius Kaubrys
2021 Istorija  
Instructions for Election to Boards of Jewish Synagogues and Houses of Prayer (further referred to as the Instructions) were made public in 1927 and underpinned five consequent elections (of 1927, 1930, 1933, 1936, and 1940). The analysis of the core of the elections presumes orderly and consistent behaviour during the elections. On the other hand, a negative trend can be traced, too, as in several cases election results were challenged, and in some cases elections even failed. Election
more » ... d. Election drawbacks resulted from disregard, incorrect application and/or interpretation of various provisions of the Instructions. In some cases "negative" results of elections to boards of Jewish houses of prayer and synagogues were preconditioned by divisions within Jewish communities, by the presence of diverging interest groups, and disagreement between formal and informal leaders of Jewish communities. It is a paradox, but there were cases where the election procedure set forth in the Instructions served as an impulse to reappearance of internal tensions and frictions in Jewish communities. The analysis of several outcomes of board elections shows that there were permanent sources of conflict in some local Jewish communities. There were members of boards of synagogues and Jewish houses of prayer, who having been elected, were not able to earn the trust of their communities or betrayed their trust; there were some who resigned from their duties due to objective and subjective reasons. All weaknesses of the elections hit Jewish communities because of misinterpretation of the Instructions, internal divisions and arguments, and resignation of board members, thus can be interpreted as cases of collective behaviour. Istorija. 2020, t. 120, Nr. 4 Articles Anotacija. Žydų sinagogų ir maldos namų valdybų rinkimų Instrukcija (toliau vadinama Instrukcija) buvo paskelbta 1927 m. Remiantis ja vyko penkeri rinkimai (1927, 1930, 1933, 1936 ir 1940 m.). Rinkimų dokumentikos analizė paliudijo rinkimų skirtybes ir panašumus. Galima atsekti pavienes neigiamas tendencijas, nes keliais atvejais rinkimų rezultatai buvo užginčyti, o kai kuriais atvejais rinkimai buvo net nesėkmingi. Rinkimų trūkumų atsirado dėl įvairių Instrukcijos nuostatų nepaisymo, neteisingo taikymo ir (arba) išaiškinimo. Kai kuriais atvejais žydų maldos namų ir sinagogų valdybų rinkimų "neigiamus" rezultatus lėmė žydų bendruomenių susiskaldymas, skirtingų interesų grupių buvimas ir oficialių ir neformalių žydų bendruomenių lyderių nesutarimai. Tai yra paradoksas, tačiau buvo atvejų, kai Instrukcijoje nustatyta rinkimų procedūra buvo impulsas žydų bendruomenėse vėl atsirasti vidinei įtampai ir trinčiai. Pavienių rinkimų rezultatų analizė rodo, kad kai kuriose vietinėse žydų bendruomenėse būta nuolatinių konfliktų šaltinių. Dalis išrinktų sinagogų ir žydų maldos namų valdybų narių nesugebėjo pelnyti savo bendruomenių pasitikėjimo . Būta tokių, kurie atsisakė savo pareigų dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių. Esminiai žodžiai: 1927 m. žydų maldos namų ir sinagogų valdybų rinkimo Instrukcija, vyresnysis, mokytas, iždininkas, rinkimai į valdybas.
doi:10.15823/istorija.2020.120.3 fatcat:ivpdo52dj5dv3lmztd5tyexnru