The Rate and Resistance Profiles of Serratia spp. Among Other Bacteria Isolated from Blood Cultures

Nida Özcan, Selahattin Atmaca, Erdal Özbek
2022 Van Medical Journal  
Serratia cinsi bakteriler yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar Enterobacterales takımının patojen olmayan üyeleri olarak kabul edilmiştir. Oluşturduğu kırmızı pigmentten dolayı biyolojik savaş test ajanı ve tıbbi deneylerde belirteç organizma olarak kullanılmış olan Serratia marcescens 1960'lı yılların ortalarında insan patojeni olarak kabul edilmiştir (1). Bilinen 14 Serratia türü arasında insanda en sık hastalık oluşturan S. marcescens, çoklu antibiyotik dirençli bir hastane enfeksiyon
more » ... ni olarak dikkat çekmektedir. S. marcescens son elli yıl içinde özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda farklı klinik örneklerden izole edilerek sporadik olgular veya salgınlara neden olmuş, diğer Serratia türleri ise nadir olgular olarak bildirilmiştir (2-7). Serratia cinsi bakterilerin intravenöz, intraperitoneal ve üriner kateterler ile bazı Özet Amaç: Serratia cinsi bakteriler, özellikle Serratia marcescens, son elli yılda önemli hastane enfeksiyonu etkenleri arasına girmiştir. Çocuk hastalar başta olmak üzere yoğun bakım ünitelerinde takip edilen hastalarda sporadik olgu veya salgınlara neden olan bu etkenler hakkında sınırlı sayıda yayın bulunmaktadır. Bu çalışma ile kan kültürlerinde Serratia cinsi bakterilerin saptanma oranları ve antibiyotik direnç profillerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2015-2020 yılları arasında Dicle Üniversitesi Hastanesi klinikleri ve yoğun bakım ünitelerinden gönderilen kan kültürü örnekleri dahil edilmiştir. Kan kültürü örnekleri BD BACTEC FX (Becton Dickinson, ABD) sisteminde inkübe edilmiş, üreme sinyali sonrası %5 koyun kanlı agar (KKA) ve eozin metilen blue (EMB) agar besiyerine pasajlanmıştır. KKA ve EMB agar besiyerlerinde 16-24 saat 35±2°C'de inkübasyon sonrası üreyen izolatlar MALDI Biotyper 3 (Bruker Daltonics, ABD) cihazı kullanılarak kütle spektrometrisi yöntemiyle cins ve/veya tür düzeyinde tanımlanmıştır. İzolatların antimikrobiyal duyarlılık testleri BD Phoenix 100 (Becton Dickinson, ABD) otomatize sistemi ile çalışılmıştır. Bulgular: Altı yıllık süre zarfında kan kültürlerinden izole edilen toplam 9730 etkenin 69'u (%0.7) Serratia cinsi, bunlardan 58'i S. marcescens olarak tanımlanmıştır. Serratia spp. üreyen hastaların 37'sini (%54) çocuklar, 47'sini (%68) yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar oluşturmuştur. İzolatların 20'sinde (%29) en az bir karbapeneme karşı direnç saptanırken Serratia türlerine karşı en etkili antibiyotiklerin sırasıyla %3, %4 ve %7 direnç oranları ile trimetoprim/sulfametoksazol, siprofloksasin ve amikasin olduğu görülmüştür. Sonuç: Serratia türleri altı yıllık zaman diliminde kan kültürlerinden binde yedi oranında izole edilmiş olup izolatlarda yüksek karbapenem direnci dikkat çekmektedir.
doi:10.5505/vtd.2022.02439 fatcat:uievf5tthbc3nc42pc777wlm7m