Causes of Culling and Disease Incidences At First Production Year of Imported Brown Swiss and Simmental Cows From Austria

Mustafa Özcan
2019 Kocatepe Veterinary Journal  
The purpose of this study is to determine the disease incidences and the causes of culling of Brown Swiss and Simmental cows before and after calving. The study material was consisted of 70 Brown Swiss and 282 Simmental pregnant heifers. 8.57% and 9.57% of Brown Swiss and Simmental cows had various diseases before calving, and the treatment success rates were 16.67% and 81.48%. After calving, the disease incidences of Brown Swiss cows was 75.39%, and the disease incidences of Simmental cows was
more » ... 64.26%. While digestion and Genital diseases were more common before calving, Genital and udder problems were more common after calving. Simmental cows had a higher rate of treatment success before calving (P<0.05). Both breeds had similar rates of treatment success after calving. 7.14% of Brown Swiss cows were culled before calving, and 23.08% were culled after calving due to various reasons. For Simmental cows, the culling rate was 1.77% before calving and 14.08% after calving. Simmental cows were more disease-resistant, responded more positively to treatment and had a lower culling rate than Brown Swiss cows. ÖZ Çalışmanın amacı, İsviçre Esmeri ve Simmental ırkı gebe düvelerin buzağılama öncesi ve sonrası dönemde karşılaştıkları hastalıkların insidenslerini ve ineklerin sürü dışı edilme sebeplerini belirlemektir. Araştırmanın materyalini Avusturya'nın Innsbruck bölgesinden Türkiye'nin batısında bulunan Manisa iline getirilen 70 baş İsviçre Esmeri ve 282 baş Simmental ırklarından inekler oluşmuştur. İsviçre Esmeri ve Simmental inekler doğum öncesinde %8,57 ve %9,57 oranlarında değişik hastalıklar ile karşılaşmışlar, %16,67 ve %81,48 oranlarında tedavi başarısı elde edilmiştir. Buzağılama sonrası dönemde İsviçre Esmerlerinin hastalanma oranı %75,39 olurken, Simmental ineklerin oranı %64,26 olarak tespit edilmiştir. Sindirim ve genital sistem problemleri buzağılama öncesinde, genital sistem ve meme problemleri buzağılama sonrasında daha yoğun olarak ortaya çıkmıştır. Buzağılama öncesi dönemde Simmental ineklerin tedavi başarısı daha yüksek olurken (P<0,05), buzağılama sonrasında her iki ırktan ineklerin tedavi başarı oranları birbirine yakın bulunmuştur. İsviçre Esmeri ineklerin %7,14'ü buzağılama öncesinde, %23,08'i buzağılama sonrasında değişik sebeplere bağlı olarak sürü dışı edilmiştir. Simmentallerde ayıklama oranı buzağılama öncesinde %1,77 ve buzağılama sonrasında %14,08 olarak tespit edilmiştir. Genel olarak, Simmental ineklerin hastalıklara karşı daha dirençli olmuşlar, uygulanan tedaviye daha yüksek oranda pozitif yanıt vermişler ve daha az oranda ayıklamaya tabi tutulmuşlardır.
doi:10.30607/kvj.478070 fatcat:s5rsqxqk3zgkdbhx2nrb5tj4ie