Urbanistikos Paveldo Tvarkybos Is˘takos Ir S˘iandieninė Situacija Lietuvoje

Dalia Dijokienė
2011 Town Planning and Architecture  
Įvadas Beveik visų didžiųjų Lietuvos miestų centrinės dalys turi istoriškai susiklosčiusias vertingas urbanistines struktūras -senamiesčius, istorinius miestų branduolius ar miesto užuomazgą menančius urbanistinius darinius. Dažną kartą centrinės miesto dalies urbanistinė renovacija priklauso ir nuo istorinių miesto dalių tvarkymo koncepcijų. Lietuvoje esame paveldėję išsamią mokslinę tiriamąją urbanistikos paveldo vertybių nustatymo metodiką, apsaugai įgyvendinti yra sukurta teisinė bazė,
more » ... ymui realizuoti paruošti ir ruošiami reglamentai, tačiau istorinių miesto dalių vystymo(si) procesas yra beveik nevaldomas: arba vyksta chaotiškai, arba nevyksta visai. Straipsnyje ieškoma atsakymų į klausimą -kas lemia urbanistikos paveldo tvarkybos neveiklumą Lietuvoje? Siekdama šio tikslo autorė glaustai apžvelgia, kaip kito kultūros paveldo sąvoka ir objektas XX-XXI a. tarptautinių organizacijų dokumentuose, skirtuose kultūros paveldo apsaugai (daug platesnė studija atlikta neseniai išleistoje autorės monografijoje -Dijokienė 2009). Akcentuojama, kada pa-Santrauka. Urbanistikos paveldo vertybės sąvoka žmonijos sąmonėje yra palyginti nauja. Pasaulio materialiojo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos raidoje urbanistikos paveldo objektai pradėti saugoti vėliausiai. Jų apsauga formavosi kaip priešprieša dominuojantiems urbanizacijos procesams. Straipsnyje glaustai apžvelgiama, kaip kito kultūros paveldo sąvoka ir objektas XX-XXI a. tarptautinių organizacijų dokumentuose ir kada šią sąvoką papildo urbanistiniai dariniai. Analizuojamas Lietuvos urbanistikos paveldotyros mokslinis pagrindas, lėmęs urbanistikos vertybių nustatymą ir įteisinimą. Aptariamas dabartinis teisinis urbanistikos paveldo tvarkybos pagrindas ir jo trūkumai. Ieškoma nesusikalbėjimo tarp mokslo ir teisės atstovų, valdininkijos ir piliečių urbanistikos paveldo tvarkybos klausimais priežasčių. Reikšminiai žodžiai: miestas, senamiestis, istorinis centras, urbanistikos paveldas, urbanistikos paveldo vertybė, istoriškai susiformavusių urbanistinių struktūrų vystymasis, nekilnojamasis kultūros paveldas, reglamentavimas.
doi:10.3846/tpa.2011.25 fatcat:yvs7sj47kjbxhheycpjylgj3wi