THERMODYNAMIC ASPECTS OF SULFUR-CONTAINING COLLECTOR SELECTION DURING SULFIDE ORE FLOTATION

Sh. K. Amerkhanova, R. M. Shlyapov, A. S. Ualy
2015 Izvestiya Vuzov Tsvetnaya Metallurgiya (Proceedings of Higher Schools Nonferrous Metallurgy)  
doi:10.17073/0021-3438-2014-2-14-19 fatcat:3syv2v2dv5ambetj2x3vvhu5eq