GÜRCİSTAN İLE TÜRKİYE'NİN TİCARİ İLİŞKİSİ VE ARTVİN'DEKİ TİCARETE ETKİSİ * Münevver KATKAT ÖZÇELİK **

Anahtar Kelimler, Sarp, Sınır Kapısı, Yolcu Beraberi, Eşya İhracatı, Bavul Ticareti
unpublished
ÖZET Bu çalışmada Gürcistan-Türkiye arasındaki bölgesel ticaretin boyut-ları ve Artvin yöresinde yapılan ticarete etkisi araştırılmıştır. Araştır-mada temel veri kaynağı olarak TÜİK, Artvin Valiliği ve Batum Konso-losluğu'ndan alınan veriler kullanılmıştır. İlave olarak bölgede faali-yette bulunan 230 esnafa detayları araştırmak için anket uygulanmış-tır. Ankette elde edilen veriler katılımcıların yaptıkları ticaret şekille-rine göre gruplara ayrılarak IBM SPSS 16.0 veri analiz programı
more » ... ğıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Gür-cistan'da yaşanan siyasi, idari ve ekonomik gelişmelerin komşu iki ül-ke arasındaki ticareti etkilediği, sınıra yakın bölgelerin bunun avanta-jını kullandığı, sınıra uzak olan ilçelerin ise bundan faydalanmadığı, dış ticaret yapan katılımcıların gelirinde bu ticarete başladıktan sonra önemli ölçüde artış olduğu tespit edilmiştir. ABSTRACT In this study, the dimensions of regional trade between Georgia and Turkey and its effect on commercial activity in Artvin region were investigated. The data from TUIK (Turkish Statistical Institute), Artvin Governorship and Batum Consulate were used as main sources. In addition, a survey was applied to 230 tradespeople operating in the region to investigate the details. The data obtained in the questionnaires were analysed by using IBM SPSS 16.0 data analysis program by dividing the participants into groups according to their trading patterns. Findings from the survey showed that the political, administrative and economic developments in Georgia affected trade between the two neighbouring countries, the close districts took the advantage of the regional trade but the distant districts did not benefit from it and the revenues of the participants increased significantly after the commencement of this trade.
fatcat:vniv7yaskrb4nm6eaes74r3u44