REGIME OF SPECIAL CONDITIONS IN PENITENTIARY INSTITUTIONS DURING THE COVID-19

A.I. Pittel, V.V. Harmash
2020 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
Піттель А.І., студентка V курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гармаш В.В., студентка V курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Стаття присвячена дослідженню режиму особливих умов в установах виконання покарань в умовах поширення у світі нового вірусу -COVID-19. Однією з найбільш незахищених категорій громадян на тлі епідемії є ув'язнені. Тож у
more » ... в'язнені. Тож у світлі складної ситуації, пов'язаної з пандемією, зазначена тема є досить актуальною та потребує вивчення. У статті охарактеризовано поняття та значення режиму особливих умов в установах виконання покарань. Розглянуто підстави, мету та порядок його введення, а також комплекс заходів, спрямованих на забезпечення дотримання даного режиму в установах виконання покарань відповідно до українського законодавства. З'ясовано наявні в національному кримінально-виконавчому законодавстві недоліки та прогалини, пов'язані з режимом особливих умов. Здійснено порівняльний аналіз положень іноземного законодавства щодо вказаного питання з метою подальшого впровадження на рівні національного законодавства. Авторами досліджено ситуацію в установах виконання покарань, що складається в умовах поширення вірусу COVID-19 в Україні. Приділено також увагу досвіду деяких держав у цьому напрямі у зв'язку з епідемічною ситуацією. Охарактеризовано ситуацію в іноземних установах виконання покарань в умовах пандемії. З'ясовано, які заходи влада цих країн вживає задля уникнення поширення епідемії серед ув'язнених. Доведено важливість інституту режиму особливих умов в установах виконання покарань як важливого засобу забезпечення порядку. Встановлено, що наразі кримінально-виконавча система не є досконалою та не готова до епідемії. Також наголошено на необхідності подальших перетворень у частині якіснішого правового врегулювання цього режиму в національному законодавстві. Виокремлено перелік заходів, які можна впровадити у вітчизняне кримінально-виконавче законодавство задля запобігання складній епідеміологічній ситуації серед ув'язнених в установах виконання покарань. Зроблено висновок, що ефективність досліджуваного інституту полягає не в його статичному закріпленні в національному законодавстві, а в дієвих заходах, які потрібно негайно реалізовувати. Ключові слова: режим особливих умов, установа виконання покарань, кримінально-виконавче законодавство, засуджені, епідемія, COVID-19. The article is devoted to the study of regime of special conditions in penitentiary institutions in the conditions of spread in the world of a new virus -COVID-19. One of the most vulnerable categories of citizens in the background of epidemic is the prisoners. Therefore, in light of the difficult situation associated with the pandemic, this topic is very relevant and needs exploration. The article describes the concept and meaning of regime of special conditions in penitentiary institutions. The grounds, goals and procedure of its introduction, as well as a set of measures aimed at ensuring compliance with this regime in penal institutions in accordance with Ukrainian law, are considered. The shortcomings and gaps associated with regime of special conditions have been identified in national penal legislation. A comparative analysis of the provisions of the foreign legislation on the mentioned issue is carried out with the aim of further implementation at the level of national legislation. The authors investigate the situation in penitentiary institutions, which is created in the conditions of COVID-19 virus spread in Ukraine. Attention is also paid to the experience of some countries in this regard in relation to epidemic situation. The situation in the conditions of the pandemic in a foreign penitentiary institution is described. It is found out what measures the authorities of these countries are taking to prevent the spread of epidemic to prisoners. The importance of the existence of the institution of regime of special conditions in penitentiary institutions as an important means of ensuring order was proved. It is now established that the criminal enforcement system is not perfect and not ready for epidemic. It also stressed the need for further changes in the area of better regulation of this regime in national legislation. The list of measures that can be implemented in domestic penal legislation to prevent the complex epidemiological situation among prisoners in penitentiary institutions is highlighted. It is concluded that the effectiveness of the studied institute is not in its static fixation in the national legislation, but in the effective measures that need to be implemented immediately.
doi:10.32782/2524-0390/2020.1.119 fatcat:y2i2g4cey5ajfnhmeqentquxxm