Teachers' Views about Culturally Relevant Education in Turkey: A Mixed Methods Study

Nihat Kotluk, Serhat Kocakaya
2019 Sakarya University Journal of Education  
Öz. Bu çalışmanın amacı, Türkiye' de öğretmenlerin kültürel değerlere duyarlı eğitime (KDDE) ilişkin görüşlerini incelemektir. Açıklayıcı karma yöntem deseninin kullanıldığı çalışmanın nicel safhası tarama modeli, nitel safhası durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Örneklem, seçkisiz tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılının Güz döneminde Van, Diyarbakır, Konya, Antalya, İzmir, İstanbul ve Trabzon'da görev yapan 1302 öğretmenden, çalışma grubu ise maksimum
more » ... itleme ve aykırı uç örnekleme ile seçilen 28 öğretmenden oluşmaktadır. Nicel veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime İlişkin Öğretmen Görüş Ölçeği" ile nitel veriler ise nicel verilerin analizinin ardından ölçekten yüksek ve düşük düzeyde ortalamalara sahip 28 öğretmenle yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde, aritmetik ortalama, yüzde ve frekans gibi betimsel istatistikler, nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler KDDE ile ilgili olumlu görüşlere sahiptirler; ancak orta düzeyde kaygı da yaşamaktadırlar. Türkiye'de öğrenci profilinin çeşitliliğinden dolayı KDDE'ye ihtiyaç duyulduğunu belirten öğretmenler kadar, bu anlayışın eğitim sistemini ve toplumun yapısını olumsuz etkileyeceğini düşünen öğretmenler de bulunmaktadır. Türkiye'de öğretmen eğitimi programlarının içeriğinin KDDE bağlamında incelemesinde faydalar olabilir. Anahtar Kelimeler: Kültürel değerlere duyarlı eğitim, Türkiye' de kültürel farklılıklar, öğretmen eğitimi. * Unvan, Kurum, Eposta
doi:10.19126/suje.541535 fatcat:jcd2ynq76zasdluphayojpdp4e