Pejorative Deverbal Names of Subjects with the Formative -ač in Belarusian Dialects of the Narewka Area in Białystok Region
Odczasownikowe pejoratywne nazwy subiektów z formantem -ač w gwarach białoruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie

Michał Sajewicz
2017 Studia Białorutenistyczne  
doi:10.17951/sb.2016.10.279 fatcat:xlxtxxyou5banhhomqj4ikhqz4