Bazı Yerli Kayısı Çeşitlerinin İn Vitro Embriyo Kültürleri Üzerine Besi Ortamı ve Genotipin Etkisi Effects of Media and Genotype on the in vitro Embryo Cultures from National Varieties of Apricot

Hakan Yildirim, Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bölümü, Türkiye Sorumlu, Corresponding, Hakan Yildirim
unpublished
ÖZET: Embriyo kültürü, sert çekirdekli meyvelerde; ıslah, mikroçoğaltım ve morfolojik çalışmalarda uygulanan temel doku kültürü tekniklerdendir. Genel bir kural olarak; zigotik embriyo benzeri genç dokular, olgun dokularla kıyaslandığı zaman daha iyi bir rejenerasyon potansiyeline sahiptirler. Bu çalışmada, Hacıhaliloğlu, Kabaaşı, Çata-loğlu, Tokaloğlu, Alyanak, Sakıt-I, İsmailağa, Soğancı, Hacıkız, İri bitirgen, Çekirge-52, Şalak (Aprikoz), İmrahor, Hasanbey ve Karacabey kayısı çeşitlerinden
more » ... vitro şartlarda izole edilen embriyolar 1 mg L-1 BAP ile destekle-nen MS ve WPM besi ortamlarında kültüre alınmıştır. Zigotik embriyoların kültüre alınmasını takip eden 14. gün-de; çimlenme oranı, sürgün uzunluğu, kök uzunluğu, sürgün çapı, sürgün ağırlığı ve kök ağırlığı ölçümleri yapıl-mıştır. Embriyo çimlenme oranları MS besi ortamında Kabaaşı, Tokaloğlu ve Çekirge-52 çeşitlerinde; WPM besi ortamında ise Hacıhaliloğlu ve Tokaloğlu çeşitlerinde % 100 olarak gerçekleşmiştir. Sürgün uzunluğu bakımın-dan her iki besi ortamında da en iyi sonucu Hacıhaliloğlu çeşidi vermiş ve sırasıyla 11.56 mm (MS) ve 11.86 mm (WPM) olarak ölçülmüştür. Kök uzunluğu değerleri bakımından her iki besi ortamında da en iyi sonucu Karacabey çeşidi vermiş ve sırasıyla MS besi ortamında 15.79 mm, WPM besi ortamında ise 14.48 mm olarak ölçülmüştür. Anahtar kelimeler: Embriyo kültürü, in vitro, kayısı, MS, WPM. ABSTRACT: Embryo culture is one of the basic culture techniques used for breeding, micropropagation and morphological studies of stone fruit species. As a common rule, zygotic embryos are used for in vitro regeneration because they have better regeneration potential than the mature tissues when regeneration potential of the materials derived from zygotic embryos are compared to mature derived ones. In this study, the apricot varieties studies are; Hacıhaliloğlu, Kabaaşı, Çataloğlu, Tokaloğlu, Alyanak, Sakıt-I, İsmailağa, Soğancı, Hacıkız, İri Bitirgen, Çekirge-52, Şalak (Aprikoz), İmrahor, Hasanbey and Karacabey. The isolated zygotic embryos were cultured on Murashige&Skoog (MS) and Woody Plant Medium (WPM) supplemented with 1 mg L-1 BAP. 14 days after cultur-ing zygotic embryos, % of germinated embryos, shoot length, root length, diameter of length, weight of shoots produced and weight of roots produced were reported. 100% of the seeds of the apricot cultivars Kabaaşı, Tokaloğlu and Çekirge-52 were germinated in MS medium but two of the cultivars Hacıhaliloğlu and Tokaloğlu were germinated in WPM. According to quantitative evaluation of the germinated zygotic embryos, the longest shoot length was occurred from Hacıhaliloğlu (an average of 11.56 mm and 15.86) in both media tested was produced on MS and WPM media, respectively. In terms of mean root length, the best result was occurred from Karacabey in both media tested and an average of 15.79 mm and 14.48 mm roots was produced on MS and WPM media, respectively.
fatcat:wxtuulep45bphkb4he35ylmmca