TECHNOLOGIES OF PSYCHOLOGICAL WORK WITH GENDER STEREOTYPES, DISCRIMINATION AND SEXISM

Tetyana Zinchenko
2020 Knowledge, Education, Law, Management  
Adnotacja. Artykuł koncentruje się na analizie zorientowanego na płeć podejścia do pracy psychologicznej ze stereotypami płciowymi, dyskryminacją i seksizmem. W artykule omówiono metodyczne i teoretyczne podejścia do grupowej pracy psychologicznej ze stereotypami, teoretyczne uzasadnienie podejścia płciowego w pracy psychologa, formy, zadania, zasady pracy grupowej, metody i techniki interaktywne, porady metodyczne dla trenerów. Przedstawiono program szkolenia profilaktyki i przezwyciężania
more » ... przezwyciężania stereotypów związanych z płcią, dyskryminacją i seksizmem, który składa się z wprowadzenia, trzech sesji szkoleniowych, podsumowania i jest przeznaczony na 19 godzin pracy. Program jest zbudowany na podstawie opracowanego modelu teoretycznego, wyników badań empirycznych: pierwsza sesja szkolenia poświęcona stereotypom płci w ogóle, druga -bezpośrednio stereotypom płci dotyczącym wyglądu, stosunku do własnego wyglądu (samoocena), trzecia -możliwości zapobiegania i przezwyciężania stereotypów płci dotyczących wyglądu, dyskryminacji i seksizmu w różnych sferach życia. Słowa kluczowe: płeć, podejście zorientowane na płeć, stereotypy dotyczące płci, stereotypy dotyczące wyglądu, dyskryminacja, seksizm, trening psychologiczny, techniki interaktywne. Abstract. The article is devoted to the analysis of the gender-oriented approach of psychological work with gender stereotypes, discrimination and sexism. The article considers methodical and theoretical approaches to group psychological work with stereotypes, theoretical substantiation of gender approach in psychologist's work, also forms, tasks, principles of group work, interactive methods and techniques, methodical advice for trainers. The presented training program for prevention and overcoming gender stereotypes of appearance, discrimination and sexism consists of an introduction, three training sessions, summarizing and is designed for 19 hours of work. The program has been built according to the developed theoretical model, the results of empirical research: the first training session was devoted to gender stereotypes in general, the second -directly to gender stereotypes of appearance, attitude to one's appearance (selfesteem), the third -to the opportunities to prevent and overcome gender stereotypes in various spheres of life.
doi:10.51647/kelm.2020.5.2.10 fatcat:z3ykthbdhzbv5pgduxgn223rce