Mezilidské vztahy v rodině v percepci dětí mladšího školního věku

Leona Stašová, Hana Serbousková
2012 Social Studies  
Vrůstání do světa dospělých prostřednictvím orientace v mezilidských vztazích, v jejich utváření, fungování a v pravidlech, která jsou s nimi spojena, patří k základním pilířům socializace. Nová paradigmata dětství pak poukazují na svébytnost a samostatnost dítěte při konstrukci reality, k níž patří i realita vztahová. Jednou ze zajímavých otázek je proto otázka významů a souvislostí, které spojují děti s mezilidskými vztahy, jež je bezprostředně obklopují. Text předkládá výsledky
more » ... ledky kvalitativního šetření, které využilo principy zakotvené teorie při hledání odpovědi na základní výzkumnou otázku: "Jak vidí mezilidské vztahy v rodině děti mladšího školního věku?" Šetření bylo realizováno s 25 dětmi ve věku 7–8 let prostřednictvím semistrukturovaných rozhovorů. Soustředilo se přitom na vnímání různých rovin vztahů v rodině a jejich dimenze. Prostřednictvím analýzy bylo možné vykreslit některé rysy dětského pojetí rodinných vztahů z hlediska jejich hlavního vnímaného obsahu, především intimity, stability a podpory, prožitky dětí spojované s mezilidskými vztahy v rodině, aktivity užívané k hodnocení vztahů a dětmi pociťovaný vlastní vliv na rodinné vztahy.
doi:10.5817/soc2012-2-65 fatcat:yi3osnutnndnje2aqxahcy2zqy