ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ АУТОПЛАЗМИ НА АКТИВНІСТЬ ЕЛАСТАЗИ ТА ВМІСТ МАЛОНОВОГО ДІАЛЬДЕГІДУ В РОТОВІЙ РІДИНІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ

Г.О. Вишневська, С.А. Шнайдер, Л. М. Хромагіна
2021 Scientific and practical journal "Stomatological Bulletin"  
Хронічний генералізований пародонти займає одне з провідних місць в структурі стоматологічної захво-рюваності. Традиційні методи лікування запальних захворювань пародонту не завжди достатньо ефек-тивні, про що свідчить хронічний перебіг і періодичні загострення процесу у більшості пацієнтів. На су-часному етапі інтерес представляє вплив компонен-тів аутоплазми на оптимізацію природної регенерації тканин пародонту, що сприяє підвищенню місцевого імунітету.Мета дослідження Вивчення динаміки
more » ... ічних маркерів запалення тканин пародонта в ротовій рі-дині пацієнтів на генералізований пародонтит на тлі лікування з використанням препаратів аутоплазми.У групі пацієнтів із застосуванням АМК і i-PRF вияв-лено більш низький рівень активності еластази у від-далені терміни після проведеного лікування. У групі пацієнтів з використанням АМК через 2 роки він склав 0,80 ± 0,05 мккат / л, в групі i-PRF 1,20 ± 0,09 мккат / л, що достовірно відрізняється від показника в групі порівняння 1,71 ± 0,10 мккат / л. Мінімальний вміст МДА відзначено в групі хворих, які отримували АМК. Так само достовірні дані зниження вмісту МДА у віддалені терміни після лікування були отри-мані в групах з PRP 0,32 ± 0,02 ммоль / л і з i-PRF 0,32±0,02 ммоль / л у порівнянні з групою порівняння 0,40±0,03 ммоль / л (Р2 <0,05). У групі, яка в комплек-сі лікування отримувала РРР, відзначалася тільки тенденція до зниження рівня еластазноъ активності та вмісту МДА.Таким чином, отримані результати показали, що за-стосування препаратів аутоплазми призводило до зниження запалення в усіх досліджуваних групах. Препарати АМК і i-PRF володіють найбільш вира-женими протизапальними ефектами в ротовій по-рожнині.
doi:10.35220/2078-8916-2020-38-4-2-8 fatcat:puqr5wivhfczlk7ibm4mmdrdqi