ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ MEDICAL INFORMATICS Emergency department and information systems support

2008 unpublished
at the end of the article τμήμα επειγόντων περιστατικών και πληροφοριακή υποστήριξη Όσοι έρχονται σε τακτική επαφή με τα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), είτε ως εργαζόμενοι είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες, και διακρίνουν την απαιτούμενη ταχύτητα αντιμετώπισης των ασθενών, την αναγκαιότητα για άμεση λήψη αποφάσεων, αλλά και την απαίτηση για αναλυτικές οδη-γίες παραπομπής, γνωρίζουν ότι τα περισσότερα από τα πληροφοριακά συστήματα που εγκαθίστανται σε άλλα τμήματα των νοσοκομείων δεν θα
more » ... ύσαν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες και συγκεκριμένες απαιτήσεις του ΤΕΠ. Επιπλέον, η χρησιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων στο ΤΕΠ είναι δεδομένη και τα οφέλη της παρουσίας τους ιδιαίτερα καθοριστικά. Η καλύτερη διαχείριση, η υποβοήθηση στη λήψη ιατρικών αποφάσεων, η δια-σύνδεση με τα ασθενοφόρα για την καλύτερη προετοιμασία παραλαβής του ασθενούς αλλά και με τα νοσοκομεία για το βέλτιστο σχεδιασμό προώθησής του, η γρήγορη ανεύρεση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, είναι μερικά μόνο από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που η χρήση της πληροφορικής μπο-ρεί να επιφέρει. Πρόσφατα στη χώρα μας (με την ψήφιση σχετικού νόμου) διαφοροποιήθηκε ο μέχρι τώρα τρόπος λειτουργίας των ΤΕΠ, μετατρέποντάς τα σε αυτοτελή τμήματα με διοικητική αυτονομία, εξειδικευμένο προσωπι-κό, προσδιορίζοντας χωροταξικά λειτουργικότερο χώρο και σχεδιασμένη διαχείριση της ροής των προσερχόμενων ασθενών. Το γεγονός αυτό, με δεδομένο ότι οριοθετεί μια καινούργια αρχή για τα ΤΕΠ, μπορεί και πρέπει να συνδυαστεί με την οργανωμένη και σωστά σχεδιασμένη εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο, για τη βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Στην παρούσα αναφορά, εξετάζονται συ-στήματα πληροφορικής που εκτιμάται ότι μπορούν να υποβοηθήσουν άμεσα στη λειτουργία των ΤΕΠ. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη χρήση τεχνολογιών αιχμής, ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαιτερότητες στις απαιτήσεις των ΤΕΠ. Τέλος, καταγράφονται οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος εισαγωγής πληροφοριακών υποδομών. αυτοτελή τμήματα ΤΕΠ με μόνιμο στελεχιακό δυναμικό και ρυθμίζει όλο το απαραίτητο πλαίσιο λειτουργίας τους, χωρίς όμως να καθορίζει εκτενώς την αναγκαία πληροφοριακή υποδομή υποστήριξης. Κατά γενική αποδοχή, η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας εξαρτάται, εκτός των άλλων, άμεσα, από την ταχύτητα και την αξιοπιστία με την οποία το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό μπορεί να έχει στη διάθεσή του τα ιατρικά δεδομένα κάθε ασθενούς. 3 Ειδικά στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), τα κρίσιμα αυτά δεδομένα μπορούν να κρίνουν ακόμα και την έκβαση ενός περιστατικού. Προς αυτή την κατεύθυνση, η παρουσία και η αξιοποίηση μιας κατάλληλα σχεδιασμένης πληροφοριακής υποδομής 1. εισαΓΩΓή Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περι-στατικών είναι ζήτημα υψίστης σημασίας για την αξιοπιστία κάθε συστήματος υγείας. Στην Ελλάδα, η λειτουργία αυτή πάσχει σημαντικά, γεγονός που δεν οφείλεται στην ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, αλλά κυρίως στην οργάνωση του συστήματος καθώς και σε διοικητικές και υλικοτεχνικές ανεπάρκειες, οι οποίες οδήγησαν στη σημερινή εικόνα. Μέχρι πρότινος, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) στελεχώνονταν με προσωπικό των υπολοίπων κλι-νικών τμημάτων των νοσοκομείων στα οποία ανήκαν. Η τελευταία σχετική νομοθετική ρύθμιση 1,2 ορίζει αυτόνομα
fatcat:3i3fuht33fbndgmrfx6d5jcilu