EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS

Çiğdem ÇELİK ŞAHİN
2021 Scientific Educational Studies  
Bilim ve Sanat Merkezleri, tanılama sürecinde başarılı olmuş özel yetenekleri öğrencilere, mevcut potansiyellerini geliştirerek, bilimsel araştırma bilgisiyle, yenilikçi ve faydalı ürünler ortaya çıkarmalarına destek olan eğitim kurumlarıdır. Eğitim yönetimi ve denetimi uygulamaları, tüm eğitim kurumlarının gelişmesine ve ilerlemesine önemli katkılar sunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'deki Bilim ve Sanat Merkezlerinin mevcut eğitim yönetimi ve denetim uygulamalarını incelemek için Güçlü yön,
more » ... ıf yön, Fırsat ve Tehdit (GZFT) ve ihtiyaç analizi yapılmıştır. Araştırmanın verileri, 2018-2019 akademik yılında 235 öğretmen, müdür ve müdür yardımcısından açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılarak toplanmıştır. GZFT analizine göre sonuçlar şu şekildedir: Güçlü Yönler: Yönetici ve öğretmenlerin teknolojik becerileri; proje tabanlı eğitim; Zayıf Yönler: Açık hava aktivitelerinin olmaması; nitelikli yöneticilerin eksikliği; Fırsatlar: Bilim ve Sanat Merkezleri'nin yeniliklerin merkezi olması; Tehdit: Denetim kriterlerinin açıklığa kavuşturulmaması. En önemli ihtiyaçlar şunlardır: Teknolojik donanımların edinilmesi, yöneticilerin adaletli olması, denetim sürecinin hesap verebilirliği ve tarafsızlığı. Araştırma sonuçları temel alınarak bazı önerilerde bulunulmuştur.
doi:10.31798/ses.1031611 fatcat:gqw43pacn5h5ri3mogmu5ipkby