Osteoarthritis as part of metabolic syndrome?
Osteoartróza jako součást metabolického syndromu?

Karel Pavelka
2017 Vnitrni lekarstvi  
Souhrn Osteoartróza (OA) je nejčastější kloubní onemocnění, přičemž etiopatogeneze OA není zcela jasně popsána. Jde o heterogenní onemocnění a na jejím vzniku se mohou podílet jak vlivy genetické, tak biomechanické, endokrinní a zánětlivé. Autor se věnuje problematice vzájemných vztahů metabolického syndromu a OA, přičemž uvádí, že prevalence metabolického syndromu je u nemocných s OA vyšší než u nemocných bez OA (59 % vs 23 %). Problémem zůstává, že jednou z hlavních komponent metabolického
more » ... nt metabolického syndromu je obezita, která je sama o sobě rizikovým faktorem vzniku artrózy u váhonosných kloubů, nikoliv u OA rukou. Po adjustaci na BMI jsou většinou vztahy mezi metabolickým syndromem a OA méně vyjádřeny. V poslední dekádě byla získána evidence o tom, že tuková tkáň je zdrojem řady cytokinů a adipokinů, které mohou vyvolávat zánět synoviální tkáně nízké aktivity, někdy nazývaný jako "meta-inflammation". Nejvíce dat bylo získáno o leptinu, rezistinu, adiponektinu a visfatinu. Většinou byly hodnoceny sérové hladiny těchto adiponektinů a výsledky byly někdy nekonzistentní. V letošním roce byly publikovány 2 práce, které hodnotily histologicky a imunohistochemicky tuk deponovaný ve 2 tkáních přímo v kloubech u nemocných s metabolickým syndromem a OA a na experimentálním modelu OA, a dospěly k závěru, že sekreční aktivita potenciálně prozánětlivých adipokinů adipocyty může být odlišná v synoviální membráně, infrapatelárním tukovém tělese a abdominálním tuku. Je evidentní, že komponenty metabolického syndromu a OA mohou sdílet společný patologický proces, kterým je s "tukovou tkání asociovaný zánět". Změněný profil sekrece prozánětlivých adipokinů je přítomen u obézních, starší populace a postmenopauzálních žen, což jsou populace vysoce rizikové jak pro metabolický syndrom, tak pro OA. Výrazná mechanická zátěž může vyvolávat vznik OA kolenních kloubů u obézních nemocných, nikoliv však u OA rukou, a také další rozdíly mezi artrózou kolenních kloubů a rukou. Tukovou tkání indukovaný zánět je společným patologickým mechanizmem u metabolického syndromu i OA a může část z těchto variabilit vysvětlovat. Klíčová slova: adiponektiny -metabolický syndrom -osteoartróza
doi:10.36290/vnl.2017.140 fatcat:qzozeg55oraejlfsfukssad6tm