Assessment of Vitamin D and Inflammatory Response Relationship Using Neutrophil to Lymphocyte Ratio, Platelet to Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume

Elif Umay Altaş, Aliye Tosun
2018 Turkish Journal of Osteoporosis  
Öz Amaç: D vitamini kalsiyum ve fosfor metabolizmasında ve kemik homeostazında önemli rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra immün sistem, beyin, gözler, pankreas, kalp, yağ dokusu, tiroit, paratitoid gibi birçok doku ve organda reseptörü gösterilmiş ve D vitamini eksikliğinin immün yanıtın düzenlenmesinde, otoimmün hastalıklarda, enfeksiyöz hastalıklarda, çeşitli kanserlerde, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklarda da önemli rol oynadığı ileri sürülmüştür. Bu çalışmada 25-hidroksi-D 3 [25(OH)D 3
more » ... ] eksikliğinin enflamasyonla ilişkisinin nötrofil lenfosit oranı (NLO), trombosit lenfosit oranı (TLO) ve ortalama trombosit hacmi (OTH) parametreleri kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif-kesitsel çalışmaya 25(OH)D 3 eksikliği olan 122 hasta ile 85 kontrol alınmıştır. Hastaların C-reaktif protein (CRP), NLO, TLO ve OTH değerleri kaydedilmiş ve incelenmiştir. Bulgular: 25(OH)D 3 eksikliği olan hastalar ile kontrol grubu arasında NLO, TLO ve OTH açısından anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 25(OH) D 3 eksikliği olan hastalarda CRP anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,001). Değerler arasında herhangi bir korelasyon saptanmamıştır. Sonuç: Çalışmamızda D vitamini eksikliği ile NLO, TLO ve OTH değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken; CRP, D vitamini eksikliği olan hastalarda yüksek olarak bulunmuştur. D vitamini eksikliği ile yüksek MPV arasındaki ilişkiyi düzgün bir şekilde değerlendirmek için, iyi dizayn edilmiş prospektif, randomize kontrollü çalışmaların daha geniş serilerle yapılması gereklidir. Anahtar kelimeler: 25(hidroksi)D 3 Objective: Vitamin D is important for calcium and phosphorus metabolism as well as bone homeostasis. Moreover, its receptors were detected in immune system, brain, eyes, pancreas, heart, adipose tissue, thyroid and parathyroid tissues in addition to other tissues and vitamin D deficiency is thought to play a role in immune system response, autoimmune diseases, infectious diseases, some types of cancers, and cardiovascular and metabolic diseases as well. In this study, our main objective is to assess the relationship between 25-hydroxy-D 3 [25(OH)D 3 ] deficiency and inflammation; using C-reactive protein (CRP), platelet to lymphocyte rate (PLR), neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and mean platelet volume (MPV) parameters. Materials and Methods: This retrospective-cross-sectional study included 122 patients with diagnosed 25(OH)D 3 deficiency and 85 controls. Patients' CRP, NLR, PLR and MPV values were recorded and investigated. Results: There was no significant difference between the patients with 25(OH)D 3 deficiency and control group in terms of NLR, PLR and MPV (p>0.05). However, CRP was significantly higher in 25(OH)D 3 deficiency patients (p=0.001). No correlation between the values were detected. Conclusion: In our study, CRP values were significantly higher in patients with 25(OH)D 3 deficiencies. However, we were unable to find a significant relationship between 25(OH)D 3 deficiency and NLR, PLR and MPV values. In order to assess the relationship between inflammation and vitamin D deficiency properly, well-designed prospective randomized controlled studies with wider series are required. Altaş and Tosun Relation of Vitamin D to NLR, PLR and MPV Turk J Osteoporos 2018;24:11-4 Abstract
doi:10.4274/tod.07108 fatcat:cyec4miln5fjlbwci5dweyj4ke