Els inventaris post mortem i la cultura dels mercaders medievals

Jaume Aurell i Cardona
1994 Medievalia  
L'estudi de la cultura, en les seves múltiples manifestacions, ha estat sempre un deis aspectes que mes ha interessat ais historiadors. La progressiva inter-connexió que s'ha dut a terme entre les diferents ciéncies socials (antropología, filología, historia, filosofía) ha facilita! els avanzos de la historia de la cultura, ben palesos en un atent recorregut historiográfic d'aquests últims temps. Tot i aixf, els estudis d'história cultural han sufert un canvi qualitatiu en aquests darrers anys,
more » ... arrel de l'assimilació del corrent historiográfic de la historia de les mentalitats. LA DOCUMENTACIÓ NOTARIAL I LA HISTORIA DE LES MENTALITATS. La metodología que tradicionalmenl s'havia emprat pels esiudis específics de la historia de la cultura no anaven mes enlla d'una visió de les manifestacions artístiques i literaries mes sobresortints de cada una de les époques históriques. L'enfocament positivista, que va escampar la seva influencia en tots els ordres del saber, no era alié a aquesta orientado 2 . Amb la arribada deis aires renovadors de la historia de les mentalitats, el concepte de cultura, aplicat a les ciéncies humanes, ha esdevingut molt mes profund i aplicable a la quotidiana reatitat histórica. Els treballs 1 Abreviaturas emprades: AHPB, Arxiu Historie de Protocola de Barcelona; AHCB, Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona; APP, Araiu de la Parroquia del Pi. Aquesta investigado ha estat dula a terme grácies a una beca de IB Generalitat de Catalunya. 2 Aquesta generalització no pot fer oblidar algunes obres cabdals en la historia de ia cultura, elaborades al comenc.ament del segle, que han asseniat els fonaments per a la revisió historiografica posterior; podem citar-ne dues de torca penetrants, queja han esdevingut classiques: Charles Homer HASKINS, The Renaiuance ofthe twelfih century, Cambridge (Mass.), 1927 i lohan HUIZINGA, El otoño de la Edad Media, Madrid. 1985(Leyden, 1927.
doi:10.5565/rev/medievalia.322 fatcat:bc7g677g6vfobfnj7zezmgetxi