Ellagik Asidin Çekal Ligasyon ve Delmeye Bağlı Akciğer Hasarı Üzerine Etkileri

Ersen ERASLAN, Derya GÜZEL, Songül DOĞANAY, Mustafa Can GÜLER, Ayhan TANYELİ, Selim ÇOMAKLI
2020 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi  
Ersen ERASLAN 1a , Derya GÜZEL ERDOĞAN 2b , Songül DOĞANAY 2c , Mustafa Can GÜLER 3d , Ayhan TANYELİ 3e , Selim ÇOMAKLI 4f Abstract: Ellagic acid was examined on lung tissue injury caused by cecal ligation and puncture (CLP)-induced polymicrobial sepsis model in rats. 24 Wistar Albino female rats were allocated to 3 groups as: Group I (Sham), group II (CLP), and group III (CLP+ Ellagic acid 75 mg/kg). The CLP model was made by drilling the cecum. Biochemical and immunohistochemical analyzes
more » ... hemical analyzes were performed. Total oxidant status, tumor necrosis factor-α, interleukin-1β, malondialdehyde, and myeloperoxidase activity elevated, but superoxide dismutase and total antioxidant status valued declined in the CLP group compared to the sham group. On the contrary, superoxide dismutase and total antioxidant status levels increased. In contrast, myeloperoxidase activity, total oxidant status, tumor necrosis factor-α, interleukin-1β, and malondialdehyde levels decreased in the Ellagic acid treatment group. Caspase-3 and microtubule-associated protein light chain-3B immunopositivity increased significantly in the CLP group compared to the sham group while diminishing in the Ellagic acid group. In conclusion, Ellagic acid prevented CLP-induced lung injury in experimental rats. Thus, Ellagic acid may be an alternative therapeutic agent against lung tissue injury induced by sepsis. Öz: Ellagik asit, sıçanlarda çekal ligasyon ve delmeye (ÇLD) bağlı polimikrobiyal sepsis modelinin neden olduğu akciğer dokusu hasarı üzerinde incelendi. 24 Wistar Albino dişi sıçan 3 gruba ayrıldı: Grup I (sham), grup II (ÇLD) ve grup III (ÇLD + Ellagik asit 75 mg / kg). ÇLD modeli çekumun delinmesi ile gerçekleştirildi. Biyokimyasal ve immünohistokimyasal analizler yapıldı. Total oksidan kapasite, tümör nekroz faktör-α, interlökin-1β, malondialdehit ve miyeloperoksidaz aktivitesi arttı, ancak süperoksit dismütaz ve total antioksidan kapasite değerleri sham grubuyla karşılaştırıldığında ÇLD grubunda azaldı. Aksine, ellagik asit tedavi grubunda miyeloperoksidaz aktivitesi, total oksidan kapasite, tümör nekroz faktör-α, interlökin-1β, ve malondialdehit seviyeleri azalırken süperoksit dismütaz ve total antioksidan kapasite düzeyleri artmıştır. Kaspaz-3 ve LC3B immünopozitifliği ellagik asit grubunda azalırken, ÇLD grubunda sham grubuna göre anlamlı olarak artmıştır. Sonuç olarak ellagik asit, deneysel sıçanlarda ÇLD'nin neden olduğu akciğer hasarını önledi. Dolayısıyla ellagik asit, sepsisin neden olduğu akciğer dokusu hasarına karşı alternatif bir terapötik ajan olabilir.
doi:10.17094/ataunivbd.762960 fatcat:aqgk656dlvgttkupezfvhit6a4