DEVELOPMENT OF THE TOURISM POTENTIAL THE CHERNIGIV REGION

I. Antonenko, V. Kharenko
2020 Investytsiyi praktyka ta dosvid  
У статті проведено аналіз туристичного потенціалу Чернігівської області, визначено основні аспекти розвитку туризму в цьому регіоні. Представлено перелік туристичних ресурсів: істо ричних, природних, суспільних та подієвих. Описано найпривабливіші туристично рекреаційні місця Чернігівщини; невідомі широкому загалу природні багатства області та обгрунтовано ту ристичний потенціал цих територій, запропоновано інноваційний спосіб відродження старо винних маєтків, палацово паркових комплексів
more » ... их комплексів області, шляхом використання сучасних тех нологій, також запропоновано розвивати на Чернігівщині абсолютно новий для тамтешніх країв такий вид подорожей, як кінотуризм. У статті також розглянуто проблеми рекреаційно турис тичної галузі у області. Викладено основні задачі та заходи для сприяння розвитку туристичної інфраструктури в регіоні. Розкрито переваги розвитку зеленого туризму, визначено умови його розвитку, окреслено основні завдання розвитку сільського зеленого туризму в регіоні як на внут рішньому, так і на зовнішньому ринках. На основі проведеного аналізу туристичного потенціалу, встановлення конкурентних пере ваг, визначення туристичної привабливості доведено, що розвиток туризму у Чернігівській об ласті може бути одним зі сценаріїв вирішення економічних і соціальних проблем регіону. Зок рема визначено ресурсне забезпечення туристичної діяльності, обгрунтовано вплив розвитку туризму на економіку регіону, виділено складові туристичної зацікавленості, встановлено пе реваги в розвитку туризму Чернігівського регіону. Розкрито основні аспекти щодо збільшення привабливості області та залучення максимальної кількості туристів. За результатами дослід ження наведено конкретні напрями щодо розвитку туризму в регіоні. Туристичний потенціал Чернігівського регіону мало висвітлений у засобах масової інформації, тому у роботі було запропоновано конкретні дії, які б покращили ситуацію з промоції місце вості як серед українських мандрівників, так і для туристів з за закордону. The article analyzes the tourism potential of the Chernihiv region, identifies the main aspects of tourism development in the region. The list of tourist resources is presented: historical, natural, public and events. The most attractive tourist and recreational places of Chernihiv region are
doi:10.32702/2306-6814.2020.2.24 fatcat:gwefzg6qpzfjdjypayupgrxbsm