Evaluation of total laparoscopic hysterectomy with lymphadenectomy in surgical treatment of endometrial cancers

Andrzej Malinowski, Dominika Majchrzak-Baczmańska, Krzysztof Pogoda, Grażyna Maciołek-Blewniewska, Beata Antosiak
2013 Ginekologia Polska  
Objectives: The study was conducted to evaluate the efficacy, feasibility and safety of total laparoscopic hysterectomy (TLH) with lymphadenectomy in the treatment of endometrial cancer. Material and methods: The retrospective study included 31 patients with endometrial cancer who underwent TLH with lymphadenectomy and 42 patients with endometrial cancer who were operated by laparotomy. In both groups the following parameters were analyzed: age, BMI, accompanying diseases, previous surgeries,
more » ... rity, duration of the surgery, blood loss (complete blood count before and after the operation was compared), necessity of blood transfusion, length of hospital stay, uterine volume, grade, stage of endometrial cancer (FIGO), and intra/ postoperative complications. Results: Mean age of patients was lower in the laparoscopic group than in women operated by laparotomy: 54 and 64, respectively (p=0.0001). There were no significant differences between both groups in BMI, uterine volume, grade, staging (FIGO), and parity. The percentage of patients with accompanying chronic diseases in the TLH group was lower than in the laparotomy group: 48. 39% and 83.34%, respectively (p=0,032). There were no significant differences between both group in the history of previous laparotomies (p=0.704). Mean duration of surgery was shorter in the case of laparotomy than in case of laparoscopy: 130.6 and 151.77, respectively (p=0.003). Laparotomy was associated with greater blood loss during surgery. Statistically significantly higher decrease in the Hb concentration and Hct values was noted in the group operated by laparotomy when compared to laparoscopy (mean values: Hb-1.17g/dl, Hct-3.49% for the TLH technique and Hb-1.8g/dl Hct-5.47% for laparotomy; p=0.011-Hb; p=0.003-Hct). Mean hospital stay after laparoscopy was shorter than after laparotomy -4 and 9 days, respectively (p=0,0001). Ginekol Pol. 2013, 84, 197-205 Malinowski A, et al. Evaluation of total laparoscopic hysterectomy with lymphadenectomy in surgical treatment of endometrial cancers. Postoperative complications were observed in 2 patients from the TLH and in 12 patients from the laparotomy groups (p=0.038). The most statistically significantly frequent complication in the laparotomy group was postoperative wound infection: 8 (19.05%) patients. Conclusions: Total laparoscopic hysterectomy with lymphadenectomy in endometrial cancer therapy is a safe and feasible procedure. It is characterized by significantly smaller percentage of complications and shorter hospital stay. This technique offers an alternative for laparotomy when it is performed by a highly experienced surgeon. Key words: endometrial cancer / total laparoscopic hysterectomy with lymphadenectomy / safety / feasibility / Streszczenie Cel pracy: Ocena efektywności, skuteczności, bezpieczeństwa i wykonalności całkowitego laparoskopowego wycięcia macicy (TLH -total laparoscopic hysterectomy) z limfadenektomią w porównaniu z histerektomią na drodze laparotomii w terapii raka endometrialnego trzonu macicy. Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto 31 kolejnych pacjentek z rakiem endometrium, u których przeprowadzono procedurę TLH z limfadenektomią oraz 42 pacjentki z rakiem endometrialnym operowanych metodą otwartą. W obu grupach analizowano: wiek, BMI, choroby towarzyszące, przebyte operacje, rodność, czas trwania operacji, utratę krwi (porównano morfologię wykonaną przed i po operacji) i potrzebę pooperacyjnej transfuzji krwi, czas hospitalizacji, rozmiary macicy, stopień zróżnicowania nowotworu i stopień zaawansowania raka endometrium (FIGO), oraz występowanie śród-i pooperacyjnych powikłań. Wyniki: Średni wiek pacjentek poddanych TLH był niższy od wieku kobiet operowanych na drodze laparotomii i wynosił odpowiednio 54 i 64 (p=0.0001) Nie zaobserwowano natomiast znamiennych statycznie różnic w wartościach wskaźników BMI, objętości macicy, w rodności, w rozkładzie stopnia złośliwości histologicznej i stopnia zaawansowania raka endometrium w obydwu badanych grupach. Odsetek pacjentek z dodatkowymi chorobami przewlekłymi, operowanych techniką TLH był niższy niż wśród kobiet poddanych procedurze laparotomii i stanowił odpowiednio: 48,39% i 83,34% (p=0,032). Laparotomia w wywiadzie u pacjentek nie była związana z rodzajem zastosowanej techniki operacyjnej. Średni czas trwania operacji był krótszy w przypadku laparotomii niż przypadku laparoskopii i wynosił odpowiednio 130,6 i 151,77 (p=0,003) Większa utrata krwi podczas zabiegu związana była z wykonaniem laparotomii. Średni czas hospitalizacji po zastosowaniu metody laparoskopowej wynosił 4 dni i był krótszy niż po wykonaniu procedury laparotomii -9 dni (p=0,0001). Powikłania w wyniku przeprowadzonych zabiegów wystąpiły u 2 pacjentek poddanych laparoskopii oraz u 12 kobiet operowanych techniką laparotomii (p=0,038). Najczęstszym powikłaniem występującym w grupie poddanej procedurze laparotomii było zakażenie rany pooperacyjnej i wystąpiło ono u 8 pacjentek. Wnioski: Całkowite laparoskopowe wycięcie macicy z limfadenektomią w terapii raka endometrium stanowi procedurę bezpieczną i wykonalną. Ponadto charakteryzuje się znamiennie mniejszym odsetkiem powikłań, a także krótszym czasem hospitalizacji. Technika ta jest doskonałą alternatywą dla laparotomii w przypadku gdy wykonywana jest przez dobrze wyszkolonego operatora. Słowa kluczowe: rak endometrium / całkowite laparoskopowe wycięcie macicy z limfadenektomią / bezpieczeństwo / wykonalność / P R A C E O R Y G I N A L N E ginekologia Ginekol Pol. 2013, 84, 197-205 Malinowski A, et al. Evaluation of total laparoscopic hysterectomy with lymphadenectomy in surgical treatment of endometrial cancers. © P o l s k i e T o w a r z y s t w o G i n e k o l o g i c z n e Nr 03/2013 203 P R A C E O R Y G I N A L N E ginekologia Pol. 2013, 84, 197-205 Malinowski A, et al. Evaluation of total laparoscopic hysterectomy with lymphadenectomy in surgical treatment of endometrial cancers. Ginekol
doi:10.17772/gp/1563 fatcat:e6gcwywjibceld25sv5euntsoi