Ślimaki (Gastropoda) rezerwatu roślinności stepowej koło Folusza (pow. Szubin) = Mollûski (Gastropoda) zapowednika stepnoj rastitel'nosti vozle Folûša (uezd Šubin)

Arnold Drozdowski
1962 Fragmenta Faunistica  
Arnold D r o z d o w s k i Ślim aki (G a stro p o d a ) rezerwatu roślinności stepowej koło Folusza (pow. Szubin) M ojijiiockh ( G a stro p o d a ) 3anoBe;iHHKa CTeniiofi p a c n iie ib n o c m B o i.ie o.nouia ( y e 3 f l U I j 'S h h ) D ie Schnecken ( G a stro p o d a ) des Naturschutzgebietes der Steppenpflanzen bei Folusz (Kreis Szubin) [Z 1 rysunkiem i ta b elą w tekście] Zespoły ślimaków biotopów kserotermicznych są w Polsce stosunkowo słabo poznane. W prawdzie szereg autorów ( B e r g e
more » ... r , 1 9 6 1 ; S c h u m a n n , 1 9 0 5 ; M ł o d z i a n o w s k a -D y r d o w s k a , 1 9 2 8 ; B ą k o w s k i , 1 8 8 1 ; U r b a ń s k i , 1 9 3 8 i inni), którzy przeprowadzali badania jakościowe na większych obszarach obejmu jących różne biotopy, a więc i tereny stepowe, podaje nieco wiadomości z tego zakresu, jednak szczegółowych danych dotyczących składu gatunkowego środowisk kserotermicznych dotychczas prawie nie publikowano. Małe zainteresowanie malakozoologów biotopami kserotermicznymi jest spowodowane przede wszystkim tym , że zespoły ślimaków wspomnianych środowisk są ubogie zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Ponadto większość gatunków to formy o szerokim rozmieszczeniu geograficz nym. Wreszcie występujące tam ślimaki są przeważnie drobne, co w znacznym stopniu utrudnia zbieranie ich przez "w ypatryw anie". Należy zaznaczyć, iż m etoda ta jest najczęściej stosowana w badaniach jakościowych. Jeszcze znacznie mniej uwagi poświęcono dotąd stosunkom ilościowym omawianych biotopów. Pierwsze próby wyjaśnienia tych zagadnień przepro wadził autor niniejszej pracy w Płutowie na terenie kserotermicznego stoku o charakterystycznej roślinności stepowej ( D r o z d o w s k i , 1 9 6 1 ). Niniejsza praca stanowi kontynuację badań stosunków ilościowych na ślimakach środo wisk kserotermicznych.
doi:10.3161/00159301ff1963.10.33.481 fatcat:ll5decsnjrgbxcdc5badv2wn7u