EVALUATION OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM EFFICIENCY

H. Seleznova, I. Ippolitova
2020 Efektyvna ekonomika  
doi:10.32702/2307-2105-2020.3.52 fatcat:ye3b5mmc6jcoxhkchig3gnvxiq