Ryzyka globalizacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na przedsiębiorstwa globalne

Emilia Zalewska, Politechnika Łódzka
2022 Rocznik Filozoficzno-Społeczny Civitas Hominibus  
Celem pracy 1 jest identyfikacja globalnych ryzyk i ich źródeł oraz przedstawienie, jak ryzyka globalizacyjne wpływają na przedsiębiorstwa globalne. Pozwoli to na refleksję na temat sposobów minimalizowania oraz eliminowania ich skutków. Proces globalizacji Globalizacja, będąc złożonym procesem, scala światową gospodarkę, upraszczając tym samym wymianę dóbr, usług czy wiedzy 2 . Swym zasięgiem obejmuje newralgiczne z punktu widzenia postępu ludzkiego dziedziny: ekonomiczną, społeczną,
more » ... , technologiczną i kulturową. Sfera ekonomiczna opiera się na rozwoju oraz integracji gospodarki. Dziedzina społeczna wiąże się z procesami i strukturami, które łączą ludzi w dążeniu do wspólnego celu. Aspekt polityczny natomiast skierowany jest na wszelkie 1 Praca magisterska powstała w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem dr hab. prof. ucz. Edyty Pietrzak. 2 K. Tubielewicz, Biznes w środowisku globalnym, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inży-
doi:10.25312/2391-5145.16/2021_16ez fatcat:payb4d65fjgvnn5huqyvb5ilqm