Clinical Evaluation of Anaerobic Infections in Patients with Bronchopulmonary Infections Diagnosed by Transtracheal Aspiration
経気管吸引法 (TTA) による嫌気性菌呼吸器感染症の臨床的検討

Mitsuru KONISHI, Kei MORI, Eiichiro YOSHIMOTO, Ken TAKAHASHI, Toshimasa MAJIMA, Katsuhiro UEDA, Koichi MURAKAWA, Masahiro SAKAMOTO, Koichi MAEDA, Keiichi MIKASA, Nobuhiro NARITA, Reiko SANO (+1 others)
1999 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.73.675 pmid:10481403 fatcat:g3gd2kldfzgllfwmbfeebn7dne