WPŁYW WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH NA DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNĄ TERENÓW ZIELENI – PRZYKŁAD WROCŁAWSKIEGO OŁBINA

Katarzyna Chrobak, Piotr Kryczka
2018 Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum  
Wysoki napór inwestycyjny charakteryzujący kształtowanie współczesnych, intensywnie zagospodarowanych zespołów mieszkaniowych, jak i niskie zainteresowanie rewitalizacją starszych osiedli, w szczególności w aspekcie społecznym, doprowadziły do sytuacji, w której silnie zurbanizowane dzielnice miast nie wytwarzają miejsc spotkań inspirujących lokalną społeczność. Artykuł zawiera przegląd problemów występujących w miastach, związanych z uwarunkowaniami przyrodniczymi oraz ich społecznymi
more » ... W opracowaniu scharakteryzowano współczesne idee urbanistyczne, których implementacja wiąże się z pozytywnym gospodarowaniem środowiskiem. W rezultacie, uwzględniając kwerendę terenową i analizy geoprzestrzenne GIS, skomponowano wytyczne do implementacji rozwiązań urbanistycznych opartych na wprowadzaniu zieleni w przestrzeń osiedla (m.in. pocket garden, parklet, zieleń wertykalna czy water square). Na podstawie waloryzacji wrocławskiego Ołbina zaproponowano wdrożenie rozwiązań poprawiających dostępność przestrzenną do terenów zieleni. We wnioskach podkreślono istotę budowania miejsc ważnych dla lokalnej społeczności, które powinny być zagospodarowywane efektywnie w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
doi:10.31648/aspal.346 fatcat:oua2xeng2zhi3jue2tn2aaxugy