Study on the synthesis of β-SiC nanoparticles from diamond-wire silicon cutting waste

Shengnan Jiang, Shuaibo Gao, Jian Kong, Xing Jin, Donghui Wei, Dagang Li, Pengfei Xing
2019 RSC Advances  
β-SiC nanoparticles was synthesized using silicon cutting waste (SCW) as silicon source and sucrose as carbon source.
doi:10.1039/c9ra03383a fatcat:7cbc3aeqxvd6jpvz242ysdifnu