Селекция на хибридна детелина (Trifolium hybridum L.) за условията на Централна Северна България

Galina Naydenova
2017 Bg). Bulgarian Journal of Crop Science   unpublished
Резюме Проучването е проведено в периода 2014-2017 г. в Опитна станция по соята-Павликени (43° 24' N; 25° 32' E; 144 m н. в.; pH=7.1). Оценена е фенотипната изменчивост по продуктивност на суха маса, семена и обуславящите ги компонети в базова популация, съставена от елитни генотипове хибридна детелина (Trifolium hybridum L.), отбрани в 9 образеца, произхождащи от различни еколого-географски райони на Европа. С цел провеждане на фамилно-групов отбор, поликрос потомството на елитите-11 полусибс
more » ... литите-11 полусибс фамилии (HSF) е наблюдавано в сравнение с местна популация на вида по продуктивност в пасищна зря-лост, биологични и морфологични характеристики, свързани с пасищна пригодност. Генотипните раз-лики между фамилиите по наблюдаваните признаци са достоверни (P<0.05). По-високи средни добиви на суха маса при реколтиране на подрастите в пасищна зрялост в сравнение с популацията, използвана за стандарт, са получени от фамилии 194/1, 191/1, 194/2, 154/1 и 22/1. Високи стойности за височина/дъл-жина на генеративните стъбла и брой възли на генеративно стъбло в съчетание с полустелящ растежен хабитус, добра продуктивност и висока преживяемост на растенията до трета вегетация са наблюдавани за фамилии 150/1 и 228/1. Чрез поликрос на оцелелите до трета вегетация растения от фамилии 194/1, 194/2, 22/1, 150/1 и 228/1 е формирана синтетична селекционна популация. Ключови думи: хибридна детелина; Trifolium hybridum; селекция; поликрос Breeding of alsike clover (Trifolium hybridum L.) for the conditions of Central Northern Bulgaria Abstract The study was conducted from 2014 to 2017 at the experimental field of Soybean Experimental Station in Pavlikeni (43° 24' N; 25° 32' E; soil type leached chernozem; pH=7.1). The phenotypic variability in dry matter production and seed production, and their components was evaluated in a basic population composed of elite genotypes alsike clover (Trifolium hybridum L.), selected from accessions, originating from different regions of Europe. For the purpose of family-group selection eleven half-sib (HS) families which originated from polycross of elite plants were examined in comparison with a local population by biological, morphological and bioproduc-tive traits. Аccording to the results there was significant (P<0.05) genotypic variation among the HS families for all tested traits. Breeding families 194/1, 191/1, 194/2, 154/1 and 22/1 manifested the best results for dry matter yield per cuts. High values for height/length of the generative stems and number of stem internodes associated Растениевъдни науки, 2017, 54(4) Naydenova, G. (2017). Breeding of alsike clover (Trifolium hybridum L.) for the conditions of Central Northern Bulgaria.
fatcat:gnqfrhwt4nhxncsefos4x47wx4