Zaburzenia Czucia w Obszarze Unerwianym Przez Nerw Pośrodkowy u Pacjentów z Okołoporodowym Uszkodzeniem Splotu Ramiennego (Ousr). / Dysesthesia in Innervated Area by Median Nerve in Obstetric Brachial Plexus Injuries (Obpi)

Maria R. Grodner, Małgorzata Lewandowska, Janusz Domaniecki
2011 Advances in Rehabilitation  
Streszczenie Wst p. Oko oporodowe uszkodzenie splotu ramiennego jest uszkodzeniem obwodowego uk adu nerwowego. Podczas uszkodzenia tego uk adu oprócz zaburze ruchowych (oraz wegetatywnych), wyst puj równie zaburzenia czuciowe. Do tej pory g ównie zajmowano si badaniem i leczeniem zaburze ruchowych w obr bie ko czyny górnej. Zaburzenia czucia zosta y zepchni te na drugi plan ze wzgl du na ich teoretycznie mniejsze znaczenie. Zaburze czucia nie wida , lecz s one niezmiernie wa ne dla funkcji. Du
more » ... pacjentów z ousr ma objawy tzw. zespo u zaniedbywania jednostronnego mi dzy innymi ze wzgl du na znikome czucie lub jego brak w obr bie uszkodzonej ko czyny górnej. Celem pracy by o zbadanie zaburze czucia w obszarze unerwianym przez nerw po rodkowy u dzieci i m odzie y z oko oporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego oraz analiza tych zaburze w stosunku do typu uszkodzenia, funkcjonalno ci r ki i przebytych operacji rekonstrukcji nerwów. Materia i metody. Badania przeprowadzono u 32 pacjentów z oko oporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego, usprawnianych w Szpitalu Dzieci cym w Dziekanowie Le nym i O rodku Rehabilitacyjnym dla dzieci i m odzie y "STOCER" w Konstancinie, w przedziale wiekowym od 6 do 17 roku ycia. Badanych podzielono na dwie grupy operowanych i nie operowanych. W obu grupach przeprowadzono badania pi ciu rodzajów czucia: wibracji, u o enia, dotyku, bólu oraz temperatury, na d oniowej stronie palca II r ki zdrowej, a nast pnie na r ce po stronie uszkodzenia. Do analizy kwali¿ kowano wy cznie pacjentów bez zaburze czucia po stronie zdrowej, ze wzgl du na mo liwo wykluczenia zaburze czucia wynikaj cych z innych przyczyn ni ousr. Wyniki. Cz ciej wyst puje zaburzenie czucia bólu oraz czucia temperatury (z przewag zaburze czucia bólu). Ponadto obserwuje si mniejszy stopie zaburze czucia bólu i temperatury przy wi kszej funkcjonalno ci uszkodzonej ko czyny górnej. U pacjentów operowanych w obr bie uk adu nerwowego wyst puje du o wi kszy stopie zaburzenia czucia temperatury ni u pacjentów nie operowanych lub operowanych poza uk adem nerwowym (przeszczep mi ni). W usprawnianiu powinno si uwzgl dnia stymulacje ró nego rodzaju czucia w obr bie uszkodzonej ko czyny. S owa kluczowe oko oporodowe uszkodzenie splotu ramiennego, zaburzenia czucia, nerw po rodkowy Dysesthesia in innervated area by median nerve in obstetric brachial plexus injuries (OBPI) Abstract Introduction Obstetric brachial plexus injuries (OBPI) are a lesion peripheral nervous system. For this injury motor and autonomic dysfunctions are typical but also sensory disorders appear. Up till now the main research considered the treatment of motor dysfunction within the upper extremity. The dysfunction of the sensory was not the centre of scientists' attention because of their theoretically minor meaning. Sensory impairments are invisible but extremely important for the functions. A lot of patients with OBPI have a spatial neglect syndrome
doi:10.2478/rehab-2013-0004 fatcat:qcwj3lgbffcsphxmosotrrs34q