Uczelnie za progiem zmian

Stanisław Kistryn
2017 Nauka i Szkolnictwo Wyższe  
StreSzczenie. Tekst prezentuje opinie na temat szeregu aspektów konstrukcji systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, w kontekście dyskusji nad projektem Ustawy 2.0. Kluczowym założeniem systemowym jest zwiększenie autonomii uczelni poprzez delegację regulacji z poziomu ramowej ustawy i doprecyzowujących rozporządzeń na poziom statutu, uwzględniającego specyfikę konkretnej uczelni. Omawiane są aspekty organizacyjne uczelni oraz struktura i organy zarządcze, ze szczególnym uwzględnieniem
more » ... nej pozycji rektora jako menadżera i lidera. Zarządzanie uczelnią przez jej organy prawodawcze, wykonawcze i wspierające oparte ma być na naczelnej zasadzie harmonijnego rozwoju instytucji jako całości. Dyskutowane są aspekty kategoryzacji jednostek naukowych, podziału uczelni na typy, w tym sposób wyłaniania uczelni badawczych. Na bazie już wprowadzonych modyfikacji w algorytmach finansowania zaprezentowane są kierunki i założenia dalszych zmian w tym obszarze. Słowa klUczowe: system nauki i szkolnictwa wyższego, Ustawa 2.0, zarządzanie uczelnią, kategoryzacja, algorytmy finansowania, doskonałość naukowa wstęp Publikacja jubileuszowego tomu czasopisma Nauka i Szkolnictwo Wyższe zaplanowana jest na moment zakończenia prawie rocznych dyskusji w środowisku akademickim nad kształtem nowego zestawu aktów prawnych, który to projekt określamy akronimem Ustawa 2.0. Zespoły ekspertów zaprezentowały projekty założeń, odbyła się seria konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki, miała miejsce wymiana poglądów na spotkaniach, w prasie i na forach dyskusyjnych. Ponieważ zagadnienie jest mi bliskie tak z uwagi na funkcję, jak i na wieloletnie zaangażowanie w próby poprawiania elementów systemu szkolnictwa
doi:10.14746/nisw.2017.2.16 fatcat:jwjtwh2t6vhhlmbw4ih56rwnje