Comparative Evaluation of in Vitro Virulence of Mould Isolates from Clinical Cases and from Air Samples and Their Mortality Rates in Galleria mellonella Larvae

Zemfira Aliyeva, Hatice Erdem, Ahmet Kamil Karakuş, Ayşe Kalkancı
2017 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi  
ÖZ Amaç: Havada bulunan küfler fırsatçı mantar enfeksiyonlarının etkenidir. Fakat bu küflerin virülans özellikleri konusunda in vitro ve in vivo karşılaştırmalı çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, hastalardan ve havadan izole edilen küflerin virülans özellikleri karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Toplam olarak 12 klinik izolat ve 14 hava izolatı kazein hidrolizi, fosfolipaz, esteraz, DNAz üretimi, eskülin hidrolizi, katalaz aktivitesi ve salgısal aspartil proteinaz üretimi bakımından
more » ... miştir. Bu küfler Galleria mellonella larvalarına enjekte edilerek enfeksiyon oluşturulmuştur. In vitro virülans faktörleri ve in vivo mortaliteleri karşılaştırılmıştır. Bulgular: Farklı kaynaklardan elde edilen küflerin in vitro ve in vivo virülans özellikleri arasında bir fark gösterilememiştir. Sonuç: Bu çalışmanın gerçek insan enfeksiyonundaki yansımaları değerlendirilmelidir. Objective: Air-borne moulds are the causative agents of oppurtunistic fungal infections. However limited number of in vitro and in vivo comparative studies have been performed about virulence features of these moulds. In this study, we compared the virulence features of different moulds isolated from patients and air samples. Material and Methods: A total number of isolates from 12 clinical samples and 14 air-borne moulds were evaluated as for casein hydrolysis, phospholipase, esterase activities, DNAse production, esculin hydrolysis, catalase activity and aspartyl proteinase production. Galleria mellonella larvae were infected with these clinical and air-borne moulds. In vitro virulence factors and in vivo mortalities were compared. Results: We found no difference between in vitro and in vivo virulence features of the moulds isolated from different sources. Conclusion: The projections of this study on human infections should be evaluated.
doi:10.5222/tmcd.2017.67 fatcat:u3jdjzegrfcgzpqjb6bqnw7uze