PREMISLEKI O DEFINIRANJU PORO^EVALSKE FUNKCIJSKE PODZVRSTI V STILISTIKI PORO^EVALSTVA

Gaja ^erv Ljubljana
unpublished
Prispevek problematizira pojem poro~evalske funkcijske podzvrsti, kot je definirana v stilistiki poro~evalstva. Z njim povezane nejasnosti so predstavljene tako, da je pojem interpretiran prek treh ravni: razmerij med publicisti~nimi, novinarskimi in poro~evalskimi besedili, razmerij med njihovimi jezikovnimi lastnostmi ter razmerij med tistimi njihovimi potencialnimi jezikovnimi posebnostmi, ki so dejansko zna~ilne samo za dolo~en tip omenjenih besedil. stilistika poro~evalstva, poro~evalska
more » ... nkcijska podzvrst, novinarska besedila, publicistika, novi-narske {tudije Simpozij OBDOBJA 32 88 3 »Primerno je podro~jezòeno na ~asopisni stil kot vir, v katerem se posebna vloga jezikovnih sredstev kàe brez globlje raziskave.« (Koro{ec 1976: 7) 4 »Za jezikovno in stilisti~no analizo je gotovo, da publicistika v vsej svoji pestrosti ne daje uporabnih rezultatov, saj gradivo s tako razli~nimi stilnimi pojavi ne omogo~a natan~ne analize in postane neobvlad-ljivo« (Kalin Golob 1999: 180, 2006: 282). 5 Velika ve~ina raziskav jezikovnih zna~ilnosti slovenskih novinarskih besedil, opravljenih v zadnjih pet-desetih letih, prevzema vsaj nekatera teoretsko-metodolo{ka izhodi{~a stilistike poro~evalstva. Omenjene raziskave in njihovi klju~ni rezultati so bilìe nekajkrat tudi pregledno predstavljeni, npr. v Kalin Golob 2006; Kalin Golob, ^erv 2010. 6 Na primer: »V tem, predvsem jezikoslovnem pojmovanju izraza poro~evalski stil, je zajeto vse, kar teorija novinarskega sporo~anja zajema s stalnimi oblikami novinarskega sporo~anja: z zvrstmi, vrstami inànri« (Koro{ec 1998: 11-12). »Prav zaradi stilnih razlik je treba postaviti mejo med publicisti~nim in poro~e-valskim (novinarskim, ~asopisnim, 'urnalisti~nim) stilom« (Kalin Golob 2003: 46). 7 »Danes {tejem za jezikovna sredstva, tipi~na za ~asopisni stil, predvsem tista, ki nastopajo v dnevnikih (tudi radijskih in televizijskih), tista iz tednikov pa v zelo omejenem obsegu (naslovi,reportàe, inter-vjuji)« (Koro{ec 1976: 598, op. 51). »Prav dnevni{ko izhajanje, zaradi katerega govorimo o dveh po-membnih stilotvornih dejavnikih-podobni in ponavljajo~i se okoli{~ini, ki jo ~asopisno besedilo ubeseduje« (Koro{ec 1976: 33-34), in ~asovni stiski-oblikuje posebne zna~ilnosti jezika in stila v poro~evalstvu« (Kalin Golob 2003: 44).
fatcat:hiytexv455b7tcctkggadkdzfq