USING THE PROCEDURE OF RANKING TO DETERMINE THE LEVEL ENERGY EFFICIENCY OF COMMUNAL HEAT SUPPLY OBJECTS  

L Davydenko, S Udodik
unpublished
Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій-Тернопіль 25-26 листопада 2015. 91 УДК 658.26:658.511 Л.В. Давиденко, канд. техн. наук, доц., С.С. Удодік Луцький національний технічний університет, Україна ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУР РАНЖУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Одним із визначальних напрямків енергетичної стратегії України є збільшення енергоефективності та
more » ... ення. Практичний досвід роботи вітчизняних підприємств комунального теплопостачання в сучасних умовах поки недостатній для вироблення власних механізмів підвищення ефективності. Виникає необхідність формування управління енерговикористанням та енергозбереженням на підприємстві з урахуванням кращих прикладів енергоефективності як вітчизняних, так і зарубіжних на основі впровадження процедур порівняння енергоефективності об'єктів. Однією з основних складових підвищення рівня енергоефективності підприємств комунального теплопостачання є підвищення результативності та ефективності виробничих процесів. Першим етапом у вирішенні даної задачі є оцінювання та аналіз ефективності енергоспоживання з урахуванням різнопараметричних показників [1], які мають вплив на енерговикористання, та визначення рівня енергоефективності підприємства та його об'єктів у порівнянні з іншими аналогічними, що забезпечує виявлення шляхів підвищення ефективності енерговикористання, здійснення регулювальних дій та відстеження результативності заходів з енергозбереження. Одним із шляхів вирішення даної задачі є використання методів ранжування об'єктів за рівнем ефективності енерговикористання. Завданнями ранжування є створення системи збору та обробки інформації для прийняття управлінських рішень на різних рівнях аналізу у сфері енергозбереження. Метою рейтингової системи контролю енергоефективності є порівняльний аналіз ефективності енерговикористання об'єктів дослідження. При цьому, аналізування повинне базуватись на врахуванні різноманіття взаємозв'язків, що забезпечують функціонування підприємства. Об'єкти, що підлягають порівнянню, описуються різними ознаками, які можуть змінюватися залежно від постановки задачі оцінювання, ієрархічного рівня розміщення об'єктів, особливостей функціонування. Нехай сукупність об'єктів дослідження
fatcat:4kjtqtj3djef3bwarsusrtfs4a