آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود)

حنانه آقاصفری, محمد قربانی
2015 Būm/shināsī-i kishāvarzī  
هدف این مطالعه بررسی مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بهره گیری از مدل توبیت به روش دو مرحله ای هکمن می باشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر تعداد 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از کشاورزان حوضه آبخیز رودخانه کشف رود شهرستان مشهد در سال 1392جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، شاخص 3 (موافقت کشاورزان با ورود فاضلاب شهری و روستایی به رودخانه کشف رود)، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه تأثیر مثبت و معنی دار
more » ... یر مثبت و معنی دار و متغیرهای جنسیت، کل سطح زیر کشت، شاخص1(موافقت کشاورزان با فواید جلوگیری از شستشوی خاک)، شاخص4 (موافقت کشاورزان با خوب بودن کیفیت آب و خاک)، شاخص 5 (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب وخاک)، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک تأثیر منفی و معنی داری بر تصمیم به تمایل به مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده دارد. همچنین متغیرهای سن، نوع فعالیت کشاورزی، محصولات زیر کشت، کل میزان کود شیمیایی مصرفی سالانه، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه، شاخص 3 (موافقت کشاورزان با ورود فاضلاب شهری و روستایی به رودخانه کشف رود) تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای پس انداز خالص کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک، کل سطح زیر کشت، شاخص 4 (موافقت کشاورزان با خوب بودن کیفیت آب و خاک) و جنسیت تأثیر منفی و معنی داری بر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی آب آلوده دارد.نتایج همچنین نشان داد که میانگین حداکثر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی آب آلوده در هکتار در سناریوهای 1 تا 5 بهترتیب 134500، 179500، 225500، 271000 و 354500 ریال می باشد.با توجه به یافته های مطالعه، پیشنهادهایی برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده ارائه شده است.
doi:10.22067/jag.v7i2.33105 doaj:eca1aaa3b89b42a1b3c2e2ca1b11cfde fatcat:mriutrdzmndpdgiyt4qp5ci7au