The effect of music therapy during vaginal delivery on postpartum pain relief and mental health

Cenk Kilic
2016 Health Care Academician Journal  
ÖZET Kadınlar doğum sonrası dönemde psikiyatrik hastalıklara daha fazla maruz kalırlar. Birçok kadın, hamilelik ve doğum sırasında meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişikliklerle karşı karşıya kaldıklarında ciddi stres yaşamaktadırlar. Doğum kadınların hayatında önemli bir deneyimdir. Olumsuz doğum deneyimlerinin postpartum psikiyatrik belirtileri, cinsel işlevleri, gelecek doğum hakkındaki beklentileri ve anne-bebek arasındaki ilişkileri olumsuz şekilde etkilediği gösterilmiştir. Doğum
more » ... onrası annede yaşanan hüznün, doğum ağrısının neden olduğu strese karşı bir reaksiyon olabileceği ifade edilmiştir. Erken postpartum dönemde doğum ağrısının yoğunluğu ile duygu durum bozuklukları arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğu belirtilmiştir. Doğum ağrısı duygu durum bozukluklarına kadar giden duygusal kontrolün kaybına neden olabilir. Eğer müzik terapi doğum ile ilişkili ağrıyı azaltabiliyorsa, doğum sonrası depresyonu da azaltabileceği varsayılmıştır. Bu derlemede doğum sonrası ağrı ve ruh sağlığı üzerine müzik terapinin olumlu etkilerinin neler olduğu değerlendirilmiş ve bu etkiler ile ilgili yapılmış olan çalışmalar tartışılmıştır. Literatürü gözden geçirdiğimizde müzik terapinin ameliyat sonrası ağrı üzerine analjezik olarak etki gösterdiğinin ifade edildiğini tespit ettik. Sonuç olarak doğum sonrası ağrı giderme açısından müzik terapi alternatif, güvenli, kolay bir yöntem olarak tavsiye edilebilir ve umut verici bir farmakolojik olmayan müdahaledir. ABSTRACT Women are more exposed to psychiatric illnesses during the postpartum period. Many women suffer from severe stress when faced with physiological and psychological changes that occur during pregnancy and childbirth. Childbirth is an important experience in a woman's life. It was shown that negative birth experiences affect negatively postpartum psychiatric symptoms, sexual functioning, expectations about future births and the relationship between mother and infant. It was stated that maternity blues could be a reaction to stress caused by childbirth pain. It was indicated that a strong association was found between the intensity of labor pain and mood disorders in early postpartum period. Labor pain can cause loss of emotional control leading to the mood disorders. It is assumed that "If music therapy reduces the pain associated with childbirth, it can reduce postpartum depression, too". In this review, the positive effects of music therapy in pain after vaginal delivery and postpartum mental health are evaluated. In addition, the studies related these effects are discussed. When we review the literature, we found that reported as music therapy effect on postoperative pain as an analgesic. As a result, music therapy can be recommended as an alternative, safe and simple method for postpartum pain relieving. It is a promising non-pharmacological interventions.
doi:10.5455/sad.13-1462735888 fatcat:zwbd5o7trzaffa65moz32stdru