KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISININ TÜKETİCİ DAVRANIŞIYLA ETKİLEŞİMİ

Mehmet Erhan SUMMAK
2018 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi  
ÖZ Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, işletmelerin gönüllü olarak topluma, ekonomik sisteme ve doğaya karşı üstlendikleri sorumlulukları ifade etmektedir. İşletmelerin toplumda tanınmasına katkı sağlamakta ve kurumsal imajın olumlu yönde şekillenmesine destek vermektedir. Ayrıca bu sorumluluk anlayışı, günden güne tüketicilerin işletmeleri değerlendirme kriterleri içerisinde ciddi şekilde yer almaya başlamıştır. Konunun bu öneminden dolayı işletmelerin gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal
more » ... urumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin tüketici davranışlarına olan etkisini belirlemek amacına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Araştırma betimsel araştırma türünde ve ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem içerisinde birincil verileri elde etme aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden araştırmacıların zaman ve maliyet kısıtları dikkate alınarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 490 örnek belirlenmiştir.Verilerin analizinde SPSS 20 istatistik programı kullanılmıştır. Cevaplayanların frekans dağılımları, demografik özellikleri incelenmiş, güvenilirlik testleri ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik genel tutumlarının tüketim davranışı üzerine etkisinin olduğu görülmüştür. ABSTRACT Corporate social responsibility refers to the responsibilities that businesses under take voluntarily against the collective, economic system and nature. It contributes to there cognition of businesses in society and supports the shaping of corporate image in a positive way. In addition, this sense of responsibility is now beginning to take place within the criteria of consumers' businesse valuation. Due to its importance, a research was conducted to determine the effect of corporate social responsibility activities on consumer behaviours. Therese arch was conducted in the form of descriptive research and relational screening model. In this method, survey technique was used as the primary means of obtaining data. Students of Selcuk University in the academic year of 2017-2018 constituted the population of there search. Convenience sampling method, one of the non-randoms ampling methods, was used 1 Bu çalışma 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 03-05.07.2018 Wraclow/Poland da sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, summak@selcuk.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-1678-0609 1107 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Davranışıyla Etkileşimi within this population due to time and costconst raints of there searchers and 490 samples were determined. SPSS 20 statistical program was used in the analysis of the data. Frequency distributions and demographic characteristics of respondents were examined; reliability tests and correlation analysis were conducted. It was found out that general attitudes of students to wards social responsibility practices had an effect on consumption behaviour.
doi:10.19145/e-gifder.443739 fatcat:bd3el7sph5bcplajsjznv5ftfi