De incomplete stad Voorstel voor de monumentenzorg in de jaren negentig G R O E f N I N G A Inleiding

Ed Taverne
unpublished
Deze notitie is bedoeld om binnen de ge-meente de gemeente Groningen een zake-lijke discussie te stimuleren over de plaats die monumenten in de toekomstige stads-ontwikkeling zouden kunnen innemen. Deze discussie heeft weliswaar betrekking op één specifieke gemeente, nl. Groningen, maar de geschiedenis van de monumenten-zorg in Groningen verschilt niet veel van die van de meeste steden elders in het land, waardoor de notitie tegelijk ook een wat al-gemener karakter heeft. Discussies en
more » ... ntwikkelingen in an-dere steden, in het bijzonder in Maastricht (zie Bulletin 1990, nr. 6, blz. 23), zijn van in-vloed geweest op de nu voor Groningen ge-presenteerde zienswijze. Monumentenzorg zal als beleidsterrein in de komende jaren actiever worden aange-pakt. Daartoe moeten nieuwe instrumenten worden gezocht, maar vooral ook: nieuwe frisse denkbeelden over de mogelijkheden die er schuilen in de waardevolle bouw-substantie van de stad. Het huidige denken over monumenten, het beheer daarvan, de financiering, hun plaats in het stadsbeeld, hun verschijningsvorm, dat alles dient op de helling te komen. Ook dient het te worden ontdaan van verkokerde opvattingen die er-toe hebben geleid dat 'de' monumenten-zorg een bolwerk is geworden van extreem behoudend denken, brandpunt van moreel verzet tegen al die initiatieven die gericht zijn op vernieuwing en kwalitatieve verbete-ring van de stad. Deze notitie benadert mo-numentenzorg precies vanuit de tegenover-gestelde hoek: Het probeert aan te geven op welke wijze vanuit een op de toekomst ge-richte kennis van de historische dimensie van de stad als fysiek bouwwerk, een beleid kan worden ontwikkeld waarin monumenten juist speerpunten zijn, propellers van een beoogd ruimtelijk beeld waarin velen zich kunnen herkennen. Hiermee is de toonzetting van deze notitie aangegeven: kenmerken de wat oudere mo-numentennota's van gemeenten als Gronin-gen en Amersfoort (1979) zich door een overwegend object gerichte belangstelling, en door een nadruk op de betekenis van het monument voor het sociaal welzijn, nu, aan het begin van de jaren negentig, lijkt het tij zich te keren. Het gaat niet meer zozeer om het verfijnen van bestuurlijke financiële en bouwkundige technieken die het welzijn van
fatcat:7xbyixi4abdijopypubbrwvjde